Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym z organizacji pieczy zastępczej za 2013 rok

Strona archiwalna

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

(w tym z organizacji pieczy zastępczej)

W KŁOBUCKU ZA 2013 ROK
 
 

I.              DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KŁOBUCKU

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku w swojej strukturze organizacyjnej

wyodrębnia następujące stanowiska pracy:

- stanowisko do spraw socjalno-bytowych rodzin zastępczych, w tym stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

- stanowisko do spraw interwencji i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,

- główna księgowa,

- stanowisko do spraw finansowo-księgowych.

Zatrudnienie w placówce wynosi 9 osób.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku wydatkowano kwotę 450.005 zł.

Natomiast na realizację zadań  wydatkowało ogółem kwotę 2.076.156,15 zł. z tego na zadania:

- z zakresu rehabilitacji społecznej kwotę w wysokości – 1.128847  zł,

- z zakresu pieczy zastępczej kwotę w wysokości – 799.434,40 zł.

- w ramach programów kwotę w wysokości – 147.874,75 zł.

 
  1. Wspieranie RODZINY I SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ
 

1.    Rodzinna piecza zastępcza

 

            Na terenie Powiatu Kłobuckiego w 2013 roku funkcjonowały 42 rodziny zastępcze w tym:

1) 23 rodziny zastępcze spokrewnione, tworzone przez małżonków lub osoby będące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, ustanowionych na podstawie Postanowienia Sądu, w których przebywały 33 osoby (dzieci i osoby pełnoletnie kontynuujące naukę),

2) 19 rodzin zastępczych niezawodowych, tworzonych przez małżonków lub osoby, niebędące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, ustanowionych na podstawie Postanowienia Sądu, w których przebywało 26 osób (dzieci i osób pełnoletnie kontynuujące naukę).

W 2013 r. powstało 9 nowych rodzin zastępczych, w tym 6 rodzin zastępczych spokrewnionych i 3 rodziny zastępcze niezawodowe. Natomiast rozwiązano 4 rodziny zastępcze, w tym 3 rodziny zastępcze spokrewnione i 1 rodzinę zastępczą niezawodową. Dzieci z tych rodzin postanowieniem sądu powróciły do rodzin biologicznych. Ponadto 4 rodziny zastępcze spokrewnione rozwiązały się z powodu osiągnięcia przez dzieci pełnoletności i ich usamodzielnienia się.

Ogółem pomocą finansową w 2013 r. objęto 42 rodziny zastępcze, w których wychowywało się 59 dzieci na łączną kwotę 538.352,68 zł. W tym na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej wypłacono ogółem kwotę w wysokości 532.752,68 zł. Miesięczna kwota świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej wynosi 660 zł w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej i 1000 zł w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej niezawodowej i zawodowej. Świadczenie pomniejszone może być o kwotę odpowiadającą połowie dochodu dziecka. Dochodem dziecka może być renta rodzinna, alimenty, uposażenie rodzinne. Rodziny zastępcze wychowujące dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności mogą otrzymać dodatek w wysokości 200 zł na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka. Ponadto w 2013 roku 5 rodzin zastępczych w ramach pomocy związanej z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej otrzymały pomoc na zakup łóżek dla dzieci, niezbędnych mebli, odzieży, pościeli w łącznej kwocie 5.600 zł.

Ponadto na terenie powiatu kłobuckiego zamieszkiwało 22 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, którzy w 2013 r. zostali objęci pomocą finansową na łączną kwotę 108.609,85zł. Pełnoletnim wychowankom rodziny zastępczej w 2013 roku wypłacono pomoc na kontynuację nauki w łącznej wysokości 99.071,86 zł. Miesięczna kwota pomocy na kontynuowanie nauki dla jednego wychowanka do końca 2013 roku wynosiła 494,10 zł (tj. 30% kwoty bazowej – 1647,00 zł) w przypadku wychowanków usamodzielnionych przed dniem 01.01.2012 r. tj. przed wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz 500,00 zł w przypadku wychowanków usamodzielnionych po 01.01.2012 r.

Wśród pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych 1 osoba otrzymała pomoc pieniężną na usamodzielnienie, w wysokości 1650 zł, ponieważ przebywała w rodzinie zastępczej powyżej 1 roku. Świadczenia te przeznaczone były na polepszenie warunków mieszkaniowych.

Ponadto 4 osoby otrzymały pomoc rzeczową na zagospodarowanie w łącznej wysokości 7887,99 zł (około 1.972,00 zł każdy), z czego 2 osoby pochodzące z terenu Piekar Śląskich i Powiatu Gryfickiego, które osiedliły się na terenie Powiatu Kłobuckiego. Osoby te otrzymały świadczenie na zagospodarowanie w formie rzeczowej w łącznej wysokości 4.130,00 zł. Pozostałe 2 osoby to mieszkańcy powiatu kłobuckiego. W ramach tej pomocy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku zakupiło dla usamodzielnianych wychowanków sprzęt AGD.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w sprawie finansowania rodzin zastępczych Powiat Kłobucki zawarł w 2013 roku 5 porozumień dotyczących zwrotu poniesionych kosztów na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Kłobuckiego oraz 2 porozumienia dotyczące dziecka pochodzącego z terenu Powiatu Kłobuckiego a umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej na terenie powiatu gliwickiego. Ponadto gminy z terenu powiatu kłobuckiego właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej tj. po 01.01.2012 r. współfinansowały w 2013 r. pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 9.044,00 zł stanowiącej 10% wydatków na opiekę i wychowanie tych dzieci w pierwszym roku ich pobytu w rodzinie zastępczej oraz w wysokości 8.468,00 zł stanowiącej 30% wydatków na opiekę i wychowanie tych dzieci w drugim roku ich pobytu w rodzinie zastępczej.

W 2013 r. wydano ogółem 166 decyzji (w tym 73 decyzje dot. przyznania pomocy rodzinom zastępczym, 19 decyzji dot. przyznania pomocy pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych, 52 decyzje dla rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych dot. odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ze względu na fakt płacenia alimentów przez osobę zobowiązaną, niepełnosprawność, pobyt w zakładzie karnym, ubezwłasnowolnienie częściowe lub całkowite, niski dochód, lub fakt że osoba zobowiązana jest niepełnoletnia i pozostaje na utrzymaniu osób trzecich, 3 decyzje dla rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych dot. ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, 10 decyzji dla rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych dot. umorzenia ustalonej opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ze względu na fakt, że nie było możliwości ustalenia miejsca pobytu dłużnika lub ściągnięcie należności zagraża egzystencji dłużnika, 3 decyzje dla rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinie zastępczej stwierdzające wygaśnięcie wydanych wcześniej decyzji o odstąpieniu od ustalenia opłaty w 2 przypadkach ze względu na opuszczenie przez dzieci rodzin zastępczych, w 1 przypadku zgonu osoby zobowiązanej, 3 decyzje dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych dot. odstąpienia od ustalenia opłaty za okres ich pobytu w rodzinie zastępczej po uzyskaniu pełnoletności ze względu na orzeczoną niepełnosprawność, niski dochód, 1 decyzję dla pełnoletniego wychowanka rodziny zastępczej dot. ustalenia opłaty za okres jego pobytu w rodzinie zastępczej po uzyskaniu pełnoletności). Ponadto umorzono 1 postępowanie w sprawie ustalenia rodzicowi biologicznemu opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej ze względu na zgon osoby zobowiązanej.

W miejscu zamieszkania rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków pochodzących z rodzin zastępczych przeprowadzane były wywiady środowiskowe i wizyty kontrolne. Do Sądu Rejonowego w Częstochowie sporządzono 1 opinię o kandydacie na rodzinę zastępczą spokrewnioną i 1 opinię o kandydacie na rodzinę zastępczą niezawodową a do Sądu Rejonowego w Chorzowie sporządzono 1 opinię o kandydacie na rodzinę zastępczą niezawodową.

W roku 2013 r. wydano 11 opinii o kandydatach na szkolenie dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych. Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku jako Organizator rodzinnej pieczy zastępczej przeszkoliło 2 osoby na rodziny zastępcze zawodowe, 2 osoby na rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe, 4 osoby na rodziny zastępcze niezawodowe oraz 5 osób na rodziny zastępcze spokrewnione. Przeszkoleni kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej i spokrewnionej otrzymali świadectwo ukończenia szkolenia. Trzy osoby nie zostały zakwalifikowane na szkolenie z powodu nie spełnienia warunków kwalifikacji. Natomiast 2 osoby zostały zakwalifikowane na rodzinę zastępczą niezawodową. Koszt szkoleń w 2013 roku wyniósł 11.200 zł. Szkolenia współfinansowane były z Resortowego Programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pt. Resortowy Program Wspierania Rozwoju Rodzinnej Pieczy zastępczej na Rok 2013. W ramach tego programu pozyskano kwotę 4.350,00 zł.

Nadmieniam, że 3 rodziny zastępcze spokrewnione oraz 2 rodziny zastępcze niezawodowe przeszkolone przez tutejsze Centrum zgodnie z postanowieniami sądu pełnią funkcję rodziny zastępczej.

 

            Od 2012r w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku istnieje stanowisko  koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Stanowisko to jest współfinansowane z Resortowego Programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pt. Wsparcie dla rodzin zastępczych – Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej. W 2013 r. była to kwota 11.165 zł.

Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:

- udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej

- przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku

- pomoc rodzinom zastępczym lub prowadzącym rodzinny dom dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu

- zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci w tym psychologicznej reedukacyjnej i rehabilitacyjnej

- zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.

- udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom

Objęcie rodziny zastępczej pomocą koordynatora następuje na wniosek tej rodziny.

W 2013 roku pomocą koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej objęte było 18 rodzin; w tych rodzinach wychowuje się 28 dzieci. W trakcie roku dwie rodziny zostały wyrokiem sądu rozwiązane, dwoje dzieci wróciło do matki, jedno dziecko zostało umieszczone w innej rodzinie zastępczej.

Wydano 46 opinii dotyczących funkcjonowania rodziny zastępczej . Każda opinia poprzedzona była spotkaniem z rodziną w miejscu jej zamieszkania, wypełniana była „Karta oceny sytuacji opiekuńczo - wychowawczej dziecka”, oddzielnie dla każdego dziecka przebywającego w tej rodzinie. Opinie te wydane były na zlecenie Sądu Rejonowego w Częstochowie, ale także Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej oraz Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Częstochowie.

W stosunku do 26 dzieci wszczęto procedurę adopcyjną. Są to dzieci, które mają uregulowaną sytuację prawną, tzn. ich rodzice są pozbawieni praw rodzicielskich bądź nie żyją. Dzieci te zostały zgłoszone do Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Częstochowie, wraz z uprzednio zebranymi szczegółowymi dokumentami, zgodnymi z wytycznymi przekazanymi przez Ośrodek.

Zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz.135) uruchomiono procedurę zmierzającą do ustalenia alimentacji na rzecz dzieci z terenu powiatu kłobuckiego przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych od rodziców biologicznych. W tym celu zostało przygotowanych i złożonych 17 pozwów o ustalenie alimentów w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, a koordynator rodzinnej pieczy zastępczej uczestniczyła w zawieraniu ( 10 przypadków ) ugody pomiędzy rodzicami biologicznymi, dzieci umieszczonymi w pieczy zastępczej a ich przedstawicielami, gdzie strony ustaliły wysokość i sposób płacenia świadczeń alimentacyjnych.

Ponadto za pośrednictwem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej organizowano spotkania prowadzone przez mediatora, utworzono nową rodzinę zastępczą (współpraca z Domem Dziecka w Kłobucku i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku ). W ramach współpracy z rodzinami zastępczymi prowadzony jest dla każdego dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, objętego wsparciem koordynatora, tzw.  Plan Pomocy Dziecku. Plan ten jest aktualizowany co pół roku.

Poza tym na bieżąco prowadzona jest praca socjalna z rodzinami zastępczymi, kontakty osobiste w miejscu zamieszkania lub siedzibie PCPR oraz rozmowy telefoniczne.

 
 
            2. Instytucjonalna Piecza Zastępcza – Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze

            Na terenie powiatu kłobuckiego funkcjonuje jedna placówka opiekuńczo – wychowawcza typu socjalizacyjnego.

Do placówki skierowania wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku, a następnie z powiatami zawierane są porozumienia dot. odpłatności za pobyt dziecka w placówce. W porozumieniach tych powiaty zobowiązują się do pokrywania kosztów utrzymania ich dzieci umieszczonych w placówkach na terenie powiatu kłobuckiego. Miesięczny koszt utrzymania dziecka w roku 2013 w Domu Dziecka w Kłobucku wynosił 4.547,50 zł. Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku w 2013 r. wpłynęło ogółem 196 wniosków na podstawie postanowień sądu o umieszczeniu 244 małoletnich w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie powiatu kłobuckiego, z czego dla 9 dzieci wydano skierowania o umieszczeniu w placówce. W Domu Dziecka w Kłobucku w 2013 r. przebywało 46 dzieci w tym 9 dzieci z terenu powiatu kłobuckiego.

W roku ubiegłym dom dziecka opuściło 15 wychowanków w tym;

- 5 wychowanków powróciło do rodziny biologicznej,
- 4 trafiło do rodzin zastępczych,
- 1 do rodziny adopcyjnej,
- 1 wychowanka zamieszkała w mieszkaniu chronionym,

- 4 wychowanków uzyskało pełnoletność i usamodzielniło się.

Na usamodzielnienie, kontynuacje nauki oraz pomoc rzeczową udzielono pomocy

finansowej na łączną kwotę 17.885,87 zł. w tym :
- pomoc na kontynuację nauki – 14.722,16 zł.

- pomoc na usamodzielnienie w formie rzeczowej – 3.163,71 zł.

Z pomocy finansowej na kontynuację nauki w roku 2013 skorzystało 6 wychowanków. Kwota wypłaconego świadczenia miesięcznie dla 1 wychowanki wynosiła 494,10 zł. miesięcznie, dla pozostałych 5 wychowanków 500 zł. miesięcznie.

Powiat kłobucki zawarł 12 porozumień dotyczących odpłatności za pobyt dzieci umieszczonych w placówce. Porozumienia zostały zawarte z następującymi powiatami:

- częstochowskim, krasnostawskim, wodzisławskim, kluczborskim oraz z miastem Świętochłowice.

W placówkach na terenie innych powiatów przebywało 5 dzieci z powiatu kłobuckiego, 3 dzieci przebywa w powiecie lublinieckim, 1 dziecko w powiecie krasnostawskim oraz 1 w powiecie częstochowskim. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku w roku 2013 wydało dyspozycje na łączną kwotę 127.736 zł. dotyczącą pokrycia kosztów utrzymania pięciorga dzieci pochodzących z terenu powiatu kłobuckiego a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

Rodzice dzieci przebywających w placówce są zobowiązani do ponoszenia odpłatności za pobyt ich dziecka w placówce. W związku z powyższym wydano 36 decyzji o odstąpieniu od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Powiatowe Centrum na bieżąco współpracuje z Domem Dziecka w Kłobucku, pracownicy uczestniczą w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków, mają stały kontakt z dyrektorem, pedagogami i pracownikami socjalnymi placówki.

 
 
  1. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE – REHABILITACJA SPOŁECZNA
 

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zadania te są realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Powiatu oraz w części w przypadku finansowania działalności WTZ z środków Powiatu. .

            Na realizację zadań w zakresie rehabilitacji społecznej powiat kłobucki wydatkował kwotę 1.128.847 zł, w tym na dofinansowanie do:

 

1. Turnusów rehabilitacyjnych kwotę w wysokości 99.853 zł

Do PCPR wpłynęły ogółem 157 wniosków, z czego 125 dotyczyło osób dorosłych, a 32 dotyczyło dzieci.

Dofinansowanie ( wliczając opiekunów osób niepełnosprawnych ) otrzymało 119 osób, w tym 35 niepełnosprawnych osób dorosłych,  30 dzieci i 54 opiekunów.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych została wykorzystana w całości.

Zainteresowanie tą formą rehabilitacji społecznej jest bardzo wysokie.

 

2. Zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze kwotę w wysokości 133.877 zł

Do PCPR wpłynęło ogółem 386 wniosków, w tym 337 dotyczyło osób dorosłych, a 49 dotyczyło dzieci.

Dofinansowanie wypłacono 37 dzieciom na kwotę 30.728 zł oraz 208 osobom dorosłym na kwotę 103.149 zł.

Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego realizowane jest na podstawie zawartej umowy między wnioskodawcą, a PCPR, natomiast dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych na podstawie przedstawionych faktur. Możliwe jest dofinansowanie do tych przedmiotów, które w części są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a wnioskodawcą jest osoba niepełnosprawna. Kwota przeznaczona na zadania dotyczące dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych została wykorzystana w całości, a ponad 140 wniosków głównie dotyczących osób dorosłych nie został zrealizowanych z powodu braku środków finansowych. Realizacja dofinansowania w stosunku do złożonych wniosków wynosiła 63,5%. 

 

3. Likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się kwotę w wysokości 99.997 zł

Do PCPR wpłynęło 49 wniosków o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.

Zrealizowano 28 wniosków w tym:

-15 wniosków z zakresu likwidacji barier architektonicznych – na kwotę 48.578 zł,

- 7 wniosków z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się – na kwotę 6.100 zł,

- 6 wniosków z zakresu likwidacji barier technicznych – na kwotę 45.319 zł.

Dofinansowaniem objęto 57% wnioskodawców.

 

4. Warsztatów Terapii Zajęciowej przeznaczono kwotę w wysokości 789.120 zł, z czego 710.208 zł pochodziło ze środków PFRON, a 78.912 zł ze środków własnych powiatu.    Od początku 2013 r. do 27.12.2013 r uczestnikami warsztatów było 48 osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej. WTZ prowadzone były przez TPD Śląski Oddział Regionalny w Katowicach. 27.12.2013r. na terenie powiatu w Dankowicach II powstał drugi warsztat terapii zajęciowej utworzony przez Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym dla 45 osób niepełnosprawnych. Zajęcia w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Dankowicach II rozpoczęły się 30.12.2013r.

 
 

5. W zakresie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych przyznano i wypłacono dofinansowanie dla 2 organizacji na kwotę 6.000 zł.  

 
  1. POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
 

            Mieszkańcy Powiatu Kłobuckiego ubiegający się o wydanie orzeczeń do celów poza rentowych mogą składać wnioski do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Częstochowie na mocy zawartego porozumienia między powiatem kłobuckim, a Miastem Częstochowa w zakresie realizacji zadań w sprawie orzekania o niepełnosprawności.

 
  1. POSIEDZENIA POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 

            W 2013 roku odbyły się 3 posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, na których omówione zostały sprawy osób niepełnosprawnych dotyczące zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz projekty uchwał.

Rada pozytywnie zaopiniowała podział środków PFRON na 2013 r.,  oraz szczegółowe zasady rozpatrywania wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

 
  1. OCENA REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 
 

 Analiza realizacji programu wykazała, że z nieodpłatnego wypożyczenia sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego od momentu wdrożenia, skorzystało ogółem 56 osób, natomiast nie było takich przypadków w 2013r. .

 Powiat Kłobucki zgodnie z założeniami Powiatowego Programu działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych ( Cel 6 Podejmowanie innych, nowych rozwiązań służących osobom niepełnosprawnym – podejmowanie inicjatyw zmierzających do pozyskania środków finansowych: aplikowanie po środki z funduszy UE oraz w ramach programów celowych PFRON) przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków PFRON, złożono również wniosek o dofinansowanie ze środków EFS projektu „Nowe umiejętności i kwalifikacje szansą dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kłobuckiego” – całkowita wartość projektu to 374.248 zł. w tym wkład własny 48.652 zł.

 

VII. REALIZACJA PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „ AKTYWNY SAMORZĄD

 
 

            W 2013 roku za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku Powiat Kłobucki realizował pilotażowego programu „ Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON. Celem programu była pomoc osobom niepełnosprawnym w zakresie:

- Likwidacji lub ograniczenia bariery transportowej

- Przygotowania do pełnienia ról społecznych poprzez umożliwienie włączania się do społeczeństwa informacyjnego

- Likwidacji lub ograniczenia bariery w poruszaniu się, umożliwienie uczestnictwa w aktywności społecznej albo wzrost lub utrzymanie istniejącej aktywności

- Umożliwiania pełnienia różnych ról społecznych poprzez zastosowanie elementów wspierających zatrudnienie.

- Poprawa szans na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy przez podwyższanie kwalifikacji

W ramach pilotażowego programu „ Aktywny Samorząd” w 2013 r. udzielono wsparcia 16 osobom niepełnosprawnym na kwotę: 143.524,75 zł. W tym :

- 1 osobie do zakupu i montażu oprzyrządowania do samochodu – 2.030,12 zł.

- 8 osobom do zakupu sprzętu elektronicznego – 48.931,33 zł.

- 1 osobie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 6.300 zł.

- 3 osobom do naprawy wózka o napędzie elektrycznym – 5.170 zł.

-2 osobom do zakupu specjalistycznej protezy, gdzie zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – 33.543,20 zł.

- 5 osobom do kosztów pobytu dziecka w przedszkolu 2961,10 zł.

-28 osobom do kosztów nauki na poziomie wyższym 44.589 zł.  

Ponadto w 2013r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku zebrane zostały materiały i dokonana została diagnoza problemów społecznych. Na tej podstawie opracowano Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłobuckiego na lata 20140-2020.        

We wszystkich grupach objętych pomocą przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku na bieżąco udzielane są porady i informacje oraz prowadzona jest praca socjalna, czyli działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych i tworzenia warunków sprzyjających temu celowi.

W ramach realizacji zadań Powiatowe Centrum współpracuje m. in. z sądem, policją, szkołami, ośrodkami pomocy społecznej.

 
            Planowane zadania oraz potrzeby na 2014 r.:

- Realizacja zadań ustawowych oraz aplikowanie po środki w ramach programów resortowych i celowych ukierunkowanych na pomoc określonej społeczności.

- Realizacja projektu „Nowe umiejętności i kwalifikacje szansą dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kłobuckiego”  

            Realizacja zadań wynikająca z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wymaga zatrudnienia w jednostce kadry specjalistycznej tj. psychologa, prawnika. Ponadto realizacja zadań z: ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz realizacja pilotażowego programu „Aktywny samorząd” wiąże się z okresowymi wyjazdami do beneficjentów pomocy zamieszkałych na terenie powiatu, co z kolei powoduje konieczność korzystania z samochodu służbowego.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nowa podstrona, dodana 2014-06-02

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)