Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie - nabór na stanowisko psychologa

Nabór na stanowisko: psychologa


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku

poszukuje osoby na stanowisko

psychologa.

 

1. Nazwa i adres jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku,
ul. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck.

2. Stanowisko pracy:  psycholog.

3. Wymiar czasu pracy: umowa zlecenie, od 1.11.2014r.- 31.12.2014r.

4. Niezbędne wymagania do podjęcia pracy na ww. stanowisku:          
1) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
2) Brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3) Nieposzlakowana opinia.
4) Co najmniej  2–letni staż pracy w zawodzie psychologa w poradnictwie rodzinnym.
5) Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia.
6) Uprawnienia do stosowania narzędzi diagnostycznych.
 
5. Dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na ww. stanowisku:    
1) Łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi.
2) Umiejętność prowadzenia rozmowy doradczej.
3) Umiejętność prowadzenia zajęć grupowych.
4) Umiejętność planowania i organizacji pracy własnej.
5) Umiejętność gromadzenia i przetwarzania informacji.
6) Umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce.
7) Znajomość specyfiki problemów rodzin korzystających z systemu pomocy społecznej.
8) Umiejętność obsługi komputera.
9) Prawo jazdy kat. B.

6. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:
1) Przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii psychologicznej o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka , dla kandydatów na rodziny zastępcze z terenu powiatu kłobuckiego.

2) Udzielanie pomocy psychologicznej rodzinom zastępczym i dzieciom w nich umieszczonych.

3) udział w zespołach do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy.

4) Sporządzanie co 2 lata rodzinom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

5) Udzielanie pomocy psychologicznej osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności – pieczę zastępczą.

6) Udzielanie wsparcia psychologicznego dla osób znajdujących się w kryzysie.

 


7. Wymagane dokumenty:
1) List motywacyjny,
2) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.
3) Oświadczenie  o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
5) Na rozmowę kwalifikacyjną należy dostarczyć dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie w pracy.
 
8. Miejsce i termin złożenia dokumentów.
1) Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku lub przesłać na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku, ul. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko psychologa” do dnia 29.10.2014 r. do godz.12.00 (decyduje data faktycznego wpływu do siedziby PCPR). Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
2) Złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych na wskazane stanowisko. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej powiadomione zostaną jedynie osoby, które spełniły wymagania formalne w terminie do 2 dni od dnia otwarcia ofert. W związku z powyższym prosimy o podanie numeru telefonu .
3) Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku.
4) Możliwość zatrudnienia – od dnia 1 listopada 2014r. do dnia 31.12.2014r.
5) Wymagane dokumenty powinny być opatrzone podpisaną klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z póź. zmian.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. nr 223, poz. 1458 z póź.zmian.).
 
Dodatkowe informacje można uzyskać:
- w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku, ul. Skorupki 46,

42-100 Kłobuck
- telefonicznie pod numerem telefonu 34/ 310-05-23/24.
- mailowo na adres pcpr@klobuck.pl