Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rehabilitacja społeczna

Poprzez pojęcie rehabilitacja osób niepełnosprawnych rozumiemy zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych  i społecznych, zmierzających do osiągnięcia przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Jednym z zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku jest rehabilitacja społeczna.  W ramach w/w obszaru działania można ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON do:

I. WYJAZDÓW NA TURNUS REHABILITACYJNY
Jest to forma aktywnej rehabilitacji, połączona z elementami wypoczynku, mająca na celu przede wszystkim poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań.

Turnus rehabilitacyjny może mieć charakter:
1) ogólnousprawniający z programem rekreacyjno-wypoczynkowym,
2) specjalistyczny z programem:
a) rekreacyjno-sportowym i sportowym,
b) szkoleniowym (np. nauka jazdy samochodem),
c) psychoterapeutycznym,
d) rozwijającym zainteresowania i uzdolnienia (np. malarski, rzeźbiarski),
e) nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością (np. poruszania się, samoobsługi, wykonywania podstawowych prac domowych).
Turnus odbywa się w zorganizowanej grupie, liczącej nie mniej niż 20 uczestników i trwa nie krócej niż 14 dni. Do liczby tej dolicza się także uczestników nie korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą otrzymać zarówno dzieci niepełnosprawne (do ukończenia 16 lat) jak i osoby w wieku 16-24 lat, jeżeli się uczą, a także osoby niepełnosprawne w wieku powyżej 16 roku życia.,

O dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym może ubiegać się osoba niepełnosprawna, jeżeli:
1) została skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje,
2) w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków PFRON,
3) turnus rehabilitacyjny odbywa się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, lub poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej,
4) nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
5) złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
6) zobowiąże się do przedstawienia na turnusie, podczas pierwszego badania lekarskiego, informacji o stanie zdrowia sporządzonej nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą rozpoczęcia turnusu, wystawionej przez lekarza, pod którego opieką się znajduje.
Na wyraźne i uzasadnione zalecenie lekarskie, osobie niepełnosprawnej przysługuje opiekun, którego pobyt może być także dofinansowany. Opiekunem nie może być osoba pełniąca funkcje członka kadry na danym turnusie, a także osoba niepełnosprawna wymagająca opieki innej osoby.
  Turnusy rehabilitacyjne dofinansowują Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O dofinansowanie może wystąpić osoba niepełnosprawna zamieszkała w miejscowości znajdującej się na obszarze działania danego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a także bezdomna osoba niepełnosprawna przebywająca na terenie tego powiatu.
W celu uzyskania dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego należy:
- pobrać  do wypełnienia druk: "Wniosek o przyznanie dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym" oraz druk "Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny", tj. wniosek do wypełnienia przez lekarza (druki takie dostępne są w siedzibie PCPR oraz na stronie internetowej - poniżej)
Wypełniony druk: "Wniosek o przyznanie dofinansowania..."  wraz z następującymi załącznikami
a) "Wnioskiem lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny" wraz z ewentualnym wskazaniem, czy konieczny jest udział opiekuna. Wniosek ten sporządza lekarz, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna. Wniosek taki jest aktualny przez 3 miesiące od dnia sporządzenia do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie;
b) kopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopią wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo kopią orzeczenia o niepełnosprawności należy złożyć w PCPR w Kłobucku.
Kompletny wniosek może być złożony: osobiście przez osobę zainteresowaną, za pośrednictwem rodzica lub opiekuna, a także przesłany pocztą.

Zasady przyznawania dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych w Powiecie Kłobuckim w 2024 roku szczegółowo określa Zarządzenie nr 3/2024 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku z dnia 13 marca 2024r. (tekst zarządzenia poniżej)

PDFZasady przyznawania dofinansowania do uczestnictwa w tuirnusie rehabilitacyjnym w 2024 roku.pdf (883,37KB)
 

II.PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

Przedmioty ortopedyczne to przedmioty ułatwiające osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie, poprzez zmniejszenie dysfunkcyjności wynikającej ze zniekształceń układu kostno-stawowo-mięśniowego.
Środki pomocnicze to środki umożliwiające osobom niepełnosprawnym swobodne funkcjonowanie w otoczeniu pomimo istotnych ograniczeń wynikających z niepełnosprawności.

O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się:
osoby niepełnosprawne stosowanie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielonych przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczonym za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
50 % przeciętnego wynagrodzenia* na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

* Przeciętne wynagrodzenie to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.).

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane są na podstawie zlecenia wystawionego przez uprawnionego lekarza.

Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli:
wnioskodawca ma zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku wnioskodawca był stroną umowy z PFRON, rozwiązaną z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.

Przyznanie dofinansowania następuje na pisemny wniosek złożony, na odpowiednim formularzu, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku.

Wniosek może być złożony w każdym czasie.
Właściwość Centrum określa się na podstawie miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Osoba niepełnosprawna jest zobowiązana dołączyć do wniosku:
kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia stwierdzającego niepełnosprawność albo
kopię orzeczenia o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r.
fakturę określającą kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego, wystawioną na osobę niepełnosprawną
kopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

 

III. SPRZĘT REHABILITACYJNY

To sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych w warunkach domowych mających za zadanie osiągnięcie, przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej, możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. Do w/w obszaru zaliczymy np. rowerek rehabilitacyjny czy materace do ćwiczeń.

O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się:
Osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

- 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
-  65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli:
- wnioskodawca ma zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku wnioskodawca był stroną umowy z PFRON, rozwiązaną z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.

Przyznanie dofinansowania następuje na pisemny wniosek złożony na odpowiednim formularzu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku. Wniosek może być złożony w każdym czasie, niezbędne jest podpisanie umowy przed dokonaniem zakupu.

Osoba niepełnosprawna jest zobowiązana dołączyć do wniosku:

-  kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia stwierdzającego niepełnosprawność, albo kopię orzeczenia o stałej lub długotrwałej niezdolności do  pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r,
- wycenę: (fakturę pro – forma wskazującą koszt zakupu sprzętu rehabilitacyjnego wystawioną na osobę niepełnosprawną, ofertę )
- aktualne zaświadczenie lekarskie zawierające informację o rodzaju schorzenia oraz określające w jaki sposób użytkowanie wnioskowanego przedmiotu przyczyni się do rehabilitacji w warunkach domowych (wypełnione czytelnie i w języku polskim)

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów zakupu sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego nie obejmuje kosztów poniesinych przed podpisaniem umowy. Zasady przyznawania dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego określa Zarządzenie nr 1/2024 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku z dnia 19 stycznia 2024 roku (tekst poniżej)

PDFZarządzenie nr 1 Zasady przyznawania dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego w 2024 roku.pdf (4,10MB)
 

IV. LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, TECHNICZNYCH  I W KOMUNIKOWANIU SIĘ

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 25 czerwca 2002 r  w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j.Dz.U.z 2015 r. poz. 926) o dofinansowanie ze środków Funduszu  zadań, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się:

1) na likwidację barier architektonicznych – osoby niepełnosprawne, które mają trudności  w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują,
2) na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych- osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych przysługuje oddzielnie na każdy rodzaj zadania. Nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.
Przekazanie środków PFRON następuje na podstawie zawartej umowy, po dostarczeniu przez wnioskodawcę takich dokumentów jak: kosztorys ofertowy, kosztorys powykonawczy, protokół końcowego odbioru robót, faktury lub rachunki uproszczone, wystawione przez wykonawcę lub dostawcę, dowód uiszczenia udziału własnego, rozliczenia zużycia materiałów według pozycji kosztorysu w przypadku rozliczenia rachunkami zakupów materiałowych oraz po ich sprawdzeniu pod względem merytorycznym i formalnym.

Wysokość dofinansowania do w/w obszaru działania wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Wniosek może być złożony w każdym czasie.

Dofinansowanie ze środków Funduszu do w/w zadania nie przysługuje:

- Jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu oraz podmiot ten był, w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.
 - W przypadku dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych osobom niepełnosprawnym, które w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.

Zasady przyznawania dofinansowania do likwidacji barier określa Zarządzenie Nr 2/2024 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 13 marca 2024 roku. (tekst poniżej).

PDFZasady przyznawania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych technicznych i w komunikowaniu się w 2024 roku.pdf (1,17MB)
 


 

 

V. SPORT, KULTURA, REKREACJA I TURYSTYKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Bardzo ważną rolę w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz włączania ich do życia społecznego, odgrywa organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki.
Tego typu działania zwiększają aktywność niepełnosprawnych i przyspieszają proces ich integracji społecznej. Rozpowszechnianie kultury wśród niepełnosprawnych umożliwia tym osobom korzystanie z dóbr dziedzictwa narodowego. Odwiedzanie muzeów czy teatrów jest ambitną formą spędzania wolnego czasu o szerokich walorach poznawczych i kształcących.
Upowszechnianie sportu pozwala nabywać i podnosi sprawność fizyczną osób niepełnosprawnych. Poza tym sport jako element zdrowego stylu życia chroni zdrowie i ogranicza przyczyny i skutki niepełnosprawności. Rekreacja umożliwia niepełnosprawnym wytchnienie i odpoczynek od pracy. Zapobiegając przemęczeniu organizmu, służy tym samym ochronie zdrowia. Turystyka stanowi aktywne formy spędzania wolnego czasu poprzez wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania, czy też wędrówki krajoznawcze.
O dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeśli:
- udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków  Funduszu;
- udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania, a także
- prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku.
Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych nie jest możliwe jeżeli wnioskodawca ma zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, albo w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, wnioskodawca był stroną umowy z PFRON, rozwiązaną z przyczyn leżących po jego stronie.
Dofinansowanie przyznawane jest na pisemny wniosek, złożony na odpowiednim formularzu, do właściwego urzędu. Termin złożenia wniosku upływa 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie. Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

Wnioski i druki:PDFWniosek o dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych.pdf (119,16KB)

PDF2. Wniosek o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej (1).pdf (205,48KB)
PDFWniosek o dofinansowanie likwidacji barier technicznych.pdf (204,31KB)
PDF4. Wniosek o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego.pdf (142,25KB)
PDFWniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.pdf (221,60KB)
PDF6. Wniosek o dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu sie.pdf (212,30KB)