Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Szczegółowe zasady rozpatrywania wniosków w ramach programu Aktywny samorząd w Powiecie Kłobuckim w 2013 r.

Na podstawie zapisu Rozdziału I, pkt 2 Zasad dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, stanowiących załącznik nr 1 do uchwały nr 15/2013 Zarządu PFRON z dnia 22 lutego 2013 r., ustala się szczegółowe zasady rozpatrywania wniosków.

 

I. Weryfikacja formalna i merytoryczna

1. Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków jest dokonywana przez niezależnych co do treści swoich opinii dwóch pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku.

2. Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków odbywa się według kryteriów weryfikacji formalnej i karty oceny merytorycznej wniosku, co stanowi integralną część wniosku, zgodnie z określoną skalą punktową. Przy czym wnioski składane w ramach modułu II nie podlegają ocenie merytorycznej.

 

II Podejmowanie i realizacja decyzji o przyznaniu dofinansowania. Moduł I

1. Dofinansowanie może być przyznane wnioskodawcom którzy spełniają kryteria formalne, przy czym w pierwszej kolejności dofinansowanie przysługuje osobom, których wnioski zostały ocenione najwyżej zgodnie z kartą oceny merytorycznej.

2. Dodatkowo zgodnie z punkt 21, ppkt 1, lit a – f dokumentu „ Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny Samorząd w 2013 roku” preferowane będą wnioski osób niepełnosprawnych, które

- studiują

- uczą się w szkołach ponadgimnazjalnych

- realizują obowiązek szkolny, wykazując osiągnięcia w nauce i wychowaniu (średnia ocen powyżej 4,0 lub udział w konkursach albo w olimpiadach szkolnych, wyróżnienia, wolontariat)

- realizują obowiązek szkolny mając miejsce zamieszkania na terenie obszaru wiejskiego

- wykażą, że wnioskowany przedmiot dofinansowania podniesie jakość wykonywanej pracy lub poziom wykształcenia

- są aktywne zawodowo i jednocześnie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe np. kursy zawodowe, nauka języków obcych albo, które jednocześnie działają na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych albo w sposób aktywny poszukują pracy, lub starają się lepiej przygotować do jej podjęcia lub do dalszego kształcenia np. współpraca z doradcą zawodowym, trenerem pracy lub psychologiem.

 

III. Sposób wyliczania dofinansowania w Module II

1. W ramach Modułu II dofinansowanie obejmuje:

a) koszty opłaty za naukę (czesne) za każde półrocze maksymalnie do 3.000 zł. w przypadku osób ponoszących opłatę za studia

b) dodatek na pokrycie kosztów kształcenia w wysokości 800 zł w przypadku osoby niepełnosprawnej o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 500 zł. w przypadku osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

2. W sytuacji wystarczającej wielkości środków finansowych w 2013r. zwiększa się wysokość dodatku na pokrycie kosztów kształcenia w przypadku osiągnięcia dobrych wyników w nauce:

a) do 25% przy średniej ocen w przedziale: 3,50 -3,75

b) do 30% przy średniej ocen w przedziale: 3,76-4,00

c) do 35% przy średniej ocen w przedziale: 4,01-4,50

d) do 40% przy średniej ocen powyżej: 4,50

3. W sytuacji niedoboru środków finansowych w stosunku do złożonych wniosków wysokość dodatku na pokrycie kosztów kształcenia oraz dofinansowania do opłaty za naukę (czesne), mogą zostać pomniejszone o określoną wartość procentową w stosunku do wszystkich wnioskujących.

2. Zwrot kosztów dojazdu osoby niepełnosprawnej, ubiegającej się o wsparcie w ramach modułu I Obszar C – Zadanie 3 i 4 na wizytę u eksperta PFRON będzie obejmował: koszty poniesione za przejazd środkami transportu publicznego z miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej do miejsca wezwania i z powrotem i będzie rozliczany na podstawie przedłożonych biletów. W przypadku braku biletów zwrot kosztów nie będzie wyższy niż ceny biletów w komunikacji zwykłej według cennika przedsiębiorstwa PKS Częstochowa, przy uwzględnieniu najkrótszej trasy między miejscem zamieszkania osoby niepełnosprawnej a miejscem wezwania.