Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku za 2012 rok

Strona archiwalna

 

nowa podstrona, dodana 2014-01-29

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

W KŁOBUCKU  ZA 2012 ROK

 

             

 

I.              DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W  KŁOBUCKU

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku w swojej strukturze organizacyjnej

wyodrębnia następujące stanowiska pracy:

- stanowisko do spraw socjalno-bytowych rodzin zastępczych, w tym stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

- stanowisko do spraw interwencji i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,

- główna księgowa,

- stanowisko do spraw finansowo-księgowych.

Zatrudnienie w placówce wynosi 9 osób.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku wydatkowano kwotę 436.292,17 zł.

Natomiast na realizację zadań  wydatkowało ogółem kwotę 2.106.721,90 zł. z tego na zadania:

- z zakresu rehabilitacji społecznej  kwotę w wysokości – 1.372.158 zł,

- z zakresu pieczy zastępczej kwotę w wysokości -  671.977zł.

- w ramach programów kwotę w wysokości – 62.586,90 zł.

 

  1. Wspieranie RODZINY I SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ

 

1.    Rodzinna piecza zastępcza

 

            Od początku 2012 r. zastępczą opiekę nad dzieckiem reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. NR 149, poz.887 z późn. zm.). W/w ustawa klasyfikuje system pieczy zastępczej ( rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza) oraz reguluje formy i wysokość wsparcia. Na tej podstawie od 01.01.2012 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku realizuje obowiązki Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

W sytuacji gdy nie ma rodziców biologicznych lub rodzice biologiczni nie są w stanie właściwie wywiązywać się ze swoich rodzicielskich obowiązków, należy zapewnić dziecku opiekę i wychowanie w formie rodzinnej lub instytucjonalnej opieki zastępczej.

Na terenie Powiatu Kłobuckiego w 2012 roku funkcjonowało 40 rodzin zastępczych w tym:

1) 24 rodziny zastępcze spokrewnione, tworzone przez małżonków lub osoby będące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, ustanowionych na podstawie Postanowienia Sądu, w których wychowywało się 34 dzieci,

2) 16 rodzin zastępczych niezawodowych, tworzonych przez małżonków lub osoby, niebędące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, ustanowionych na podstawie Postanowienia Sądu, w których wychowywało się 21 dzieci.

Ogółem pomocą objęto 40 rodzin zastępczych, w których wychowywało się 55 dzieci. Na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej wypłacono ogółem kwotę w wysokości 512.459,42 zł. Miesięczna kwota świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej wynosi 660 zł w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej i 1000 zł. w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej.  Świadczenie pomniejszone może być o kwotę odpowiadającą połowie dochodu dziecka. Dochodem dziecka może być renta rodzinna, alimenty, uposażenie rodzinne.  Rodziny zastępcze wychowujące dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności mogą otrzymać dodatek w wysokości 200 zł na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

W 2012 roku 4 rodziny zastępcze w ramach pomocy związanej z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej otrzymały pomoc na zakup łóżek dla dzieci, niezbędnych mebli, odzieży, pościeli w łącznej kwocie 4.200 zł. .

Ponadto na terenie powiatu zamieszkiwało 20 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, którzy kontynuują naukę i z tego powodu zostali objęci pomocą finansową.

Miesięczna kwota pomocy na kontynuowanie nauki dla jednego wychowanka do końca 2012 roku wynosiła 494,10 zł (tj. 30% kwoty bazowej – 1647,00zł) w przypadku wychowanków usamodzielnionych przed dniem 01.01.2012 r. tj. przed wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz 500,00 zł w przypadku wychowanków usamodzielnionych po 01.01.2012 r.

Ogółem w 2012 roku wypłacono pomoc na kontynuację nauki w łącznej wysokości 79.430,98zł.

Wśród pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych 4 osoby otrzymały pomoc pieniężną na usamodzielnienie, w łącznej wysokości 18.117 zł. z tego 3 osoby w wysokości 4.941,00 zł (co stanowi 300% kwoty bazowej – 1647,00 zł), ponieważ przebywały w rodzinie zastępczej powyżej 3 lat, a 1 osoba otrzymała świadczenie na usamodzielnienie w wysokości 3.294,00 zł, gdyż w rodzinie zastępczej przebywała przez okres ponad 2  lat. Świadczenia te przeznaczone były na polepszenie warunków mieszkaniowych.

Ponadto 8 osób otrzymało pomoc rzeczową na zagospodarowanie w łącznej wysokości 14.938,08 zł (około 1.867,26 zł każdy), z czego 3 osoby pochodzące z terenu Rudy Śląskiej, Powiatu Lublinieckiego i Powiatu Pajęczańskiego, które osiedliły się na terenie Powiatu Kłobuckiego. Osoby te otrzymały świadczenie na zagospodarowanie w formie rzeczowej w łącznej wysokości 5.168,69 zł. Pozostałe 5 osób to mieszkańcy Powiatu Kłobuckiego.

W ramach tej pomocy  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku zakupiło dla usamodzielnianych wychowanków m.in.:

a) sprzęt AGD

b) niezbędne urządzenia domowe

c) niezbędne materiały do przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w sprawie finansowania rodzin zastępczych Powiat Kłobucki za pośrednictwem  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku, zawarł w 2012 roku 16 porozumień dotyczących zwrotu poniesionych kosztów na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Kłobuckiego oraz 7 porozumień dotyczących dzieci pochodzących z terenu Powiatu Kłobuckiego a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Nadal obowiązują też 2 porozumienia zawarte w latach ubiegłych. Ponadto  zawarto 2 porozumienia z Gminą Popów w przedmiocie współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej.

W 2012 r. wydano ogółem 209 decyzji (w tym 118 decyzji dot. przyznania pomocy rodzinom zastępczym i pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych a 49 decyzji dla rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych dot. odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ze względu na fakt płacenia alimentów przez osobę zobowiązaną, niepełnosprawność, pobyt w zakładzie karnym, ubezwłasnowolnienie częściowe lub całkowite, niski dochód, lub fakt że osoba zobowiązana jest niepełnoletnia i pozostaje na utrzymaniu osób trzecich.

W miejscu zamieszkania rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków pochodzących z rodzin zastępczych  przeprowadzane były wywiady środowiskowe i wizyty kontrolne. Do Sądu Rejonowego w Częstochowie sporządzono 32 opinie i sprawozdania z funkcjonowania rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie Powiatu Kłobuckiego a do Sądu Rejonowego w Bytomiu sporządzono 1 opinię o kandydacie na rodzinę zastępczą spokrewnioną. Ponadto wydano 11 opinii o kandydatach na szkolenie dla rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych. W 2012 r. przeszkolono 9 osób - kandydatów na rodziny zastępcze spokrewnione. Ponadto 1 małżeństwo z terenu powiatu kłobuckiego zostało przeszkolone na kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i zostało zakwalifikowane na rodzinę zastępczą niezawodową.

            W ramach nowych zadań ustawowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku utworzono od 01.07.2012 r. stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Stanowisko to od 01.07.2012 r. do 31.12.2012 r. współfinansowane było z Resortowego Programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pt. Wsparcie dla rodzin zastępczych – Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej. W ramach tego programu pozyskano kwotę 7.610,40 zł.

Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:

- udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej

- przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku

- pomoc rodzinom zastępczym lub prowadzącym rodzinny dom dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu

- zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci w tym psychologicznej reedukacyjnej i rehabilitacyjnej

- zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.

- udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom

Objęcie rodziny zastępczej pomocą koordynatora następuje na wniosek tej rodziny. W 2012 roku pomocą koordynatora objętych było 11 rodzin, a w nich 18 dzieci. Rodzinom tym zapewniono wsparcie w pełnionych przez nich funkcjach. Pomagano w uzyskaniu specjalistycznej pomocy lekarskiej, w ustalaniu praw do przysługujących im świadczeń wypłacanych przez inne instytucje oraz organizowano mediacje, które pomogły rozwiązać konflikty. Nawiązano współpracę z ośrodkami pomocy społecznej ( w tym z asystentami rodzin) właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania rodziców biologicznych, w celu ustalenia możliwości powrotu dzieci do tych rodzin. Ponadto nawiązano współpracę z Ośrodkiem Adopcyjno Opiekuńczym w Częstochowie w celu zgłaszania do adopcji dzieci z uregulowaną sytuacją prawną.  


            2.  Instytucjonalna Piecza Zastępcza – Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze

            Na terenie Powiatu Kłobuckiego funkcjonuje jedna placówka opiekuńczo – wychowawcza typu socjalizacyjnego.

Do placówki skierowania wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku, a następnie z powiatami zawierane są porozumienia dot. odpłatności za pobyt dziecka w placówce. W porozumieniach tych powiaty zobowiązują się do pokrywania kosztów utrzymania  dzieci umieszczonych w placówkach na terenie Powiatu Kłobuckiego. Miesięczny koszt utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Kłobucku w 2012r. wynosił 4.235,90 zł. Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku w 2012 r. wpłynęło ogółem 130 wniosków na podstawie postanowień sądu o umieszczeniu 220 nieletnich w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie Powiatu Kłobuckiego, z czego dla 22 dzieci wydano skierowania o umieszczeniu w placówce. W Domu Dziecka w Kłobucku w 2012 r. przebywało 48 dzieci w tym 9 dzieci z terenu Powiatu Kłobuckiego.

W roku 2012 placówkę opuściło 16 wychowanków w tym;

·         4 wychowanków powróciło do rodziny biologicznej,

·         4 trafiło do rodzin zastępczych

·         2 do rodziny adopcyjnej

·         3 wychowanków przeniesiono do innych placówek

·         3 wychowanków usamodzielniło się.                                                                        Na usamodzielnienie, kontynuacje nauki oraz pomoc rzeczową udzielono pomocy finansowej na łączną kwotę 42.831,14 zł. w tym :

pomoc na kontynuację nauki – 8.156,68 zł.

pomoc na usamodzielnienie w formie pieniężnej - 21.417 zł.

pomoc na usamodzielnienie w formie rzeczowej - 13.257,46 zł.

Z pomocy finansowej na kontynuację nauki w roku 2012 skorzystało 3 wychowanków. Kwota wypłaconego świadczenia miesięcznie dla 2 wychowanków wynosiła 494,10 zł., dla jednej wychowanki 500 zł.

Powiat kłobucki zawarł 47 porozumień dotyczących odpłatności za pobyt dzieci umieszczonych w placówce. Porozumienia zostały zawarte z następującymi powiatami:  Częstochowski Ziemski, Lubliniecki, Radomszczański, Myszkowski, Kluczborski, Tarnogórski, Namysłowski, Lipnowski, oraz z miastami: Świętochłowice, Siemianowice Śląskie, Ruda Śląska, Częstochowa .W placówkach na terenie innych powiatów przebywa 3 dzieci z Powiatu Kłobuckiego. Rodzice dzieci przebywających w placówce są zobowiązani do ponoszenia odpłatności za pobyt ich dziecka w placówce. W związku z powyższym wydano 12 decyzji o odstąpieniu od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz 1 decyzję umarzającą naliczoną odpłatność.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  na bieżąco współpracuje z Domem Dziecka w Kłobucku, pracownicy uczestniczą w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków, mają stały kontakt z dyrektorem, pedagogami i pracownikami socjalnymi.

W 2012 roku uchwałą Nr 113 /XI /2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dn. 02.03 2013 r. przyjęto Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014, którego celem jest stworzenie efektywnego systemu wspierania rodzin z terenu Powiatu Kłobuckiego mających trudności w wypełnianiu swoich zadań opiekuńczych oraz zapewnienie właściwej opieki i warunków do wychowania oraz kontynuowania nauki, a także pomoc w usamodzielnieniu się wychowankom pozbawionym opieki rodziców. Program przewiduje m.in. limit przyrostu rodzin zastępczych zawodowych.


  1. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE – REHABILITACJA SPOŁECZNA

 

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zadania te są realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Powiatu.

            Na realizację zadań w zakresie rehabilitacji społecznej powiat kłobucki wydatkował kwotę 1.372.158 zł, w tym na dofinansowanie do:

 

1.  Turnusów rehabilitacyjnych kwotę w wysokości 172.840 zł

Do PCPR wpłynęły ogółem 168 wniosków, z czego 124 dotyczyło osób dorosłych, a 44  dotyczyło dzieci.

Dofinansowanie ( wliczając opiekunów osób niepełnosprawnych ) otrzymało 209 osób, w tym 97 niepełnosprawnych osób dorosłych,  24 dzieci i 77 opiekunów.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych została wykorzystana w całości.

Zainteresowanie tą formą  rehabilitacji społecznej jest bardzo wysokie.

 

2.  Zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze kwotę w wysokości 322.156 zł

Do PCPR wpłynęło ogółem 576  wniosków, w tym 492 dotyczyło osób dorosłych, a 84  dotyczyło dzieci.

Dofinansowanie wypłacono 82 dzieciom  na kwotę 84.958 zł oraz  469 osobom dorosłym na kwotę 322.156 zł.

Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego realizowane jest na podstawie zawartej umowy między wnioskodawcą, a PCPR, natomiast dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych na podstawie przedstawionych faktur. Możliwe jest dofinansowanie do tych przedmiotów, które w części są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a wnioskodawcą jest osoba niepełnosprawna. Kwota przeznaczona na zadania dotyczące dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych została wykorzystana w całości w przypadku osób dorosłych i w 92% w przypadku dzieci. W 2012 r. na wszystkie złożone wnioski, które spełniały wymogi formalne i merytoryczne przyznane było dofinansowanie.

.

 

3. Likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się kwotę w wysokości  96.142 zł

Do  PCPR   wpłynęły 72 wnioski o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.

Zrealizowano 45 wniosków w tym:

-17 wniosków z zakresu likwidacji barier architektonicznych – na kwotę  58.787 zł,

-  13  wniosków  z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się – na kwotę 12.216 zł,

-  15 wniosków z zakresu likwidacji barier technicznych – na kwotę 25.139  zł.

Dofinansowaniem objęto 62% wnioskodawców.

 

4. Warsztatów Terapii Zajęciowej przeznaczono kwotę w wysokości 770.830 zł,  z czego 693.574 zł pochodziło ze środków PFRON, a 77.256 zł ze środków własnych powiatu.    Od początku 2012 r. uczestnikami warsztatów jest 48 osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej. Wszyscy uczestnicy pochodzą z terenu Powiatu Kłobuckiego. WTZ prowadzone są przez TPD Śląski Oddział Regionalny w Katowicach.

 

 

5. W zakresie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych przyznano i wypłacono dofinansowanie dla 3 organizacji na kwotę 10.190 zł, w tym 1.190 zł. stanowiło dofinansowanie na rzecz dzieci oraz 9.000 zł. na rzecz osób dorosłych.

 

  1. POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 

            Mieszkańcy Powiatu Kłobuckiego ubiegający się o wydanie orzeczeń do celów poza rentowych mogą składać wnioski do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Częstochowie na mocy zawartego porozumienia  między powiatem kłobuckim, a Gminą Miastem Częstochowa w zakresie realizacji zadań w sprawie orzekania o niepełnosprawności.

 

  1. POSIEDZENIA POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

            W  2012 roku odbyły się 3 posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, na których omówione zostały sprawy osób niepełnosprawnych dotyczące zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz projekty uchwał.

Rada pozytywnie zaopiniowała podział środków PFRON na 2012 r., przesunięcia środków między zadaniami, oraz założenia Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych

 

  1. OCENA REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

 

W 2012 roku został opracowany i przyjęty do realizacji Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2012-2018 . Przyjęty program jest w znacznej mierze kontynuacją programu wcześniejszego i oprócz zadań ustawowych zakłada podejmowanie określonych działań i inicjatyw służących społeczności osób niepełnosprawnych. Analiza realizacji programu wykazała, że z programu  skorzystało ogółem 56 osób w tym w 2012 r. 2  osoby.

Osoby te skorzystały z nieodpłatnego wypożyczenia sprzętu ortopedycznego                      i rehabilitacyjnego takiego jak wózki inwalidzkie, parapodia, łóżko rehabilitacyjne,  urządzenie do komunikowania się za pomocą ruchu powiek, podnośnik, kule, balkoniki.  Zgodnie z założeniami programu Powiat Kłobucki przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków PFRON

 

VII. REALIZACJA PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „ AKTYWNY SAMORZĄD

 

 

            W 2012 roku za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku Powiat Kłobucki przystąpił do realizacji pilotażowego programu „ Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON. Celem programu była pomoc osobom niepełnosprawnym w zakresie:

- Likwidacji lub ograniczenia bariery transportowej

- Przygotowania do pełnienia ról społecznych poprzez umożliwienie włączania się do społeczeństwa informacyjnego

- Likwidacji lub ograniczenia bariery w poruszaniu się, umożliwienie uczestnictwa w aktywności społecznej albo wzrost lub utrzymanie istniejącej aktywności

- Umożliwiania pełnienia różnych ról społecznych poprzez zastosowanie elementów wspierających zatrudnienie.

W ramach pilotażowego programu „ Aktywny Samorząd” w 2012 r. udzielono wsparcia 16 osobom niepełnosprawnym na kwotę: 54.976,50 zł. W tym :

- 3 osobom do zakupu i montażu oprzyrządowania do samochodu

- 5 osobom do zakupu specjalistycznego sprzętu komputerowego

- 1 osobie do zakupu urządzenia lektorskiego

- 2 osobom do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

- 3 osobom do naprawy wózka o napędzie elektrycznym

- 2 osobom do kosztów pobytu dziecka w przedszkolu.

           

We wszystkich grupach objętych pomocą na bieżąco udzielane są porady i informacje oraz prowadzona jest praca socjalna, czyli działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych i tworzenia warunków sprzyjających temu celowi.

W ramach realizacji zadań Powiatowe Centrum współpracuje m. in. z sądem, policją, szkołami, ośrodkami pomocy społecznej.

 

            Planowane zadania  oraz potrzeby na 2013 r.:

- Realizacja zadań ustawowych oraz aplikowanie po środki w ramach programów resortowych i celowych ukierunkowanych na pomoc określonej społeczności.

- Ewaluacja Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

            Realizacja zadań wynikająca z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wymaga zatrudnienia w jednostce kadry specjalistycznej tj. psychologa, prawnika. Ponadto realizacja zadań z:  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wiąże się z okresowymi wyjazdami do beneficjentów pomocy zamieszkałych na terenie powiatu, co z kolei powoduje konieczność korzystania z samochodu służbowego.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Podmiot udostępniający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Sobiś
Data wytworzenia: 2013-02-25