Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Aktywny Samorząd

Strona archiwalna

 

- Uchwała Nr 391/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Kłobuckiego do programu pn. "Aktywny Samorząd" (PDFUchwała Nr 391_2012.pdf (392,06KB))

INFORMACJA W SPRAWIE REALIZACJI PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD W 2014 R

 

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie uprzejmie informuje, że w 2014 roku w Powiecie Kłobuckim będzie realizowany Pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany w całości z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zasadniczym celem programu jest zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życie społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. W ramach programu przewidziane są następujące formy wsparcia:

 

Moduł I – Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

 

1. Obszar A – Likwidacja bariery transportowej

 

- Zadania 1 Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu. Pomoc adresowana jest do osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej oraz osób do 16 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, dla których przyczyną niepełnosprawności jest dysfunkcja narządu ruchu i w ciągu 3 ostatnich lat nie otrzymały dofinansowania na ten cel. W przypadku osób niepełnosprawnych w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie. Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w ramach tego zadania wynosi 5.000 zł., a minimalna kwota udziału własnego osoby niepełnosprawnej 15% ceny brutto zakupu.

 

- Zadania 2 Pomoc w uzyskaniu praw jazdy kat. B Pomoc adresowana jest do osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu, w wieku aktywności zawodowej,  które w ciągu trzech ostatnich lat nie otrzymały dofinansowania na ten cel. Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w ramach tego zadania wynosi 1.500 zł. w odniesieniu do kosztów kursu i egzaminu oraz 600 zł. w odniesieniu do pozostałych kosztów, a minimalna kwota udziału własnego 25% ceny brutto zakupu.

 

 

2. Obszar B - Likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym.

 

- Zadanie 1 Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania. Pomoc adresowana jest do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej oraz osób do 16 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, dla których powodem niepełnosprawności jest dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku, które w ciągu trzech ostatnich lat nie uzyskały dofinansowania na ten cel. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie. Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w ramach tego zadania wynosi dla osób niewidomych 30.000 zł., w tym na urządzenia brajlowskie 20.000 zł., dla pozostałych osób z dysfunkcja narządu wzroku 10.000 zł. a dla osób z dysfunkcją kończyn górnych 5.000 zł. Minimalna kwota udziału własnego osoby niepełnosprawnej 10% ceny brutto zakupu.

 

- Zadanie 2 Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania. Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON wynosi dla osób głuchoniewidomych 4.000 zł., a dla pozostałych osób 2.000 zł.

 

3. Obszar C Likwidacja barier w poruszaniu się.

 

- Zadanie 1 Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Pomoc adresowana jest do osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej o znacznym stopniu niepełnosprawności i osób do 16 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, dla których powodem niepełnosprawności oprócz dysfunkcji kończyn dolnych jest również dysfunkcja przynajmniej jednej kończyny górnej, co uniemożliwia poruszanie się na wózku inwalidzkim o napędzie ręcznym, które w ciągu trzech ostatnich lat nie otrzymały dofinansowania na ten cel. Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w ramach tego zadania wynosi 7.000 zł. z możliwością zwiększenia w indywidualnych przypadkach w zależności od konieczności wyposażenia w dodatkowe elementy. Minimalana kwota udziału własnego osoby niepełnosprawnej wynosi 10% ceny brutto zakupu.

 

- Zadanie 2 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka o napędzie elektrycznym. Pomoc adresowana jest do osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności i dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, które są użytkownikami wózka o napędzie elektrycznym. Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w ramach tego zadania wynosi 2.000 zł. Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej wózka o napędzie elektrycznym może być udzielana po upływie okresu gwarancji.

 

- Zadanie 3 Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne. Pomoc adresowana jest do osób niepełnosprawnych po amputacji kończyny w wieku aktywności zawodowej. W przypadku osób w wieku emerytalnym dofinansowanie jest możliwe w przypadku zatrudnienia. Kwota dofinansowania ze środków PFRON w zależności od rodzaju protezowania wynosi do: 9.000,- - protezownie w zakresie ręki, 20.000,- - protezowanie w zakresie przedramienia, 26.000,- - protezowanie w zakresie ramienia, 14.000,- - protezowanie w zakresie podudzia, 20.000,- protezowanie w zakresie uda, 25.000,- - protezowanie w zakresie uda wraz ze stawem biodrowym. Minimalna kwota udziału własnego wnioskodawcy wynosi 10% ceny brutto zakupu. Warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania jest opinia eksperta PFRON potwierdzająca stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku udzielonego wsparcia, a dofinansowanie może być udzielone nie częściej niż raz na 3 lata.

 

-Zadanie 4 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny. Pomoc adresowana jest do osób niepełnosprawnych po amputacji kończyny w wieku aktywności zawodowej lub w wieku emerytalnym jeżeli są zatrudnione. Kwota dofinansowania ze środków PFRON w zależności od rodzaju protezowania wynosi do: 2.700,- - protezowanie w zakresie ręki, 6.000,- protezowanie w zakresie przedramienia, 7.800,- - protezowanie w zakresie ramienia, 4.200,- - protezowanie w zakresie podudzia, 6.000,- protezowanie zakresie uda, 7.500,- - protezowanie w zakresie uda wraz ze stawem biodrowym. Minimalna kwota udziału własnego wnioskodawcy wynosi 10% ceny brutto zakupu. Warunkiem do trzymania dofinansowania jest opinia eksperta PFRON oraz rokowania zdolności do pracy w wyniku udzielonego wsparcia. Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej protezy może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji.

 

4. Obszar D Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej. Pomoc adresowana jest do osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (aktywnych zawodowo lub formalnie bezrobotnych i poszukujących pracy), które są rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka i obejmuje dofinansowanie do pobytu dziecka w przedszkolu lub żłobku. Kwota dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 200 zł. miesięcznie do 2.400 zł. na rok. Minimalna kwota udziału własnego osoby niepełnosprawnej wynosi 15% kosztów pobytu dziecka w placówce.

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 

Pomoc adresowana jest dla osób niepełnosprawnych pobierających naukę na poziomie wyższym, szkoły policealnej, przewodu doktorskiego otwartego poza studiami doktoranckimi o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Pomoc obejmuje dofinansowanie do 100 % kosztów pobierania nauki na jednym kierunku do kwoty maksymalnie  4.000 zł. oraz dodatek na pokrycie kosztów kształcenia w kwocie 1.000 zł.

 

            Informacje na temat programu i  druki wniosków znajdują się poniżej. Szczegółowe informacje i druki wniosków można także otrzymać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku przy ul. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck, Tel 34 310 05 24 w godzinach urzędowania.

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu w 2014r., będą przyjmowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku w następujących terminach:

- W ramach Modułu I od 10 marca do 30 września    

- W ramach modułu II za I semestr w roku akademickim 2013/2014 od 10 do 31 marca.

Zapraszamy do składania wniosków.

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

DOCWniosek P - o dofinansowanie ze środków finansowaych PFRON w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd dla osób pełnoletnich (281,00KB)
DOCWniosek O - o dofinansowanie ze środków finansowych PFRON w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd na rzecz niepełnosprawnych dzieci lub podopiecznych (269,00KB)
DOCOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (29,50KB)
DOCOświadczenie o wysokości dochodów (48,50KB)
DOCPomoc w zakupie i montażu oprzyżądowania do posiadanego samochodu (82,50KB)
DOCPomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B (77,50KB)
DOCPomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (78,50KB)
DOCPomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (71,00KB)
DOCPomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka o napędzie elektrycznym (79,00KB)
DOCPomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiazania techniczne (76,00KB)
DOCPomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, gdzie zastosowano nowoczesne rozwiazania techniczne (82,00KB)
DOCPomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zaleznej (74,50KB)
DOCPomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (97,00KB)
DOCZaświadczenie lekarskie dotyczące osób z dysfunkcją wzroku (obszar B zadanie 1) (32,00KB)
DOCZaświadczenie lekarskie dotyczące osób ubiegających się o dofinansowanie do zakupu lub naprawy protezy gdzie zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (22,50KB)
DOCZaświadczenie z uczelni dla osób ubiegających się o pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (45,00KB)
DOCPomoc w zakupie sprzętu elektronicznego i oprogramowania oraz wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym dla osób z dysfunkcją rąk (55,50KB)
DOCSzczegółowe zasady rozpatrywania wniosków w ramach programu w 2014r.doc (36,50KB)