Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023


W 2023 roku w Powiecie Kłobuckim będzie realizowany Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023. Program jest w całości finansowany z budżetu państwa w ramach Funduszu Solidarnościowego. Staraniem Zarządu Powiatu Kłobuckiego w wyniku złożonego za pośrednictwem Ślaskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosku, dla Powiatu Kłobuckiego zostało przyznane z budżetu państwa dofinansowanie w wysokości  40.800 zł. na realizację usług opieki nad osobą niepełnosprawną.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednia opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i osobami dorosłymi o znacznym stopniu niepełnosprawności o dużych ograniczeniach w funkcjonowaniu, którzy wymagają stałej, całodobowej opieki. Wsparciem mogą być objęci opiekunowie - członkowie rodziny, którzy zamieszkują wspólnie i prowadzą wspólne gospodarstwo z osoba niepełnosprawną. Celem Programu jest wsparcie opiekunów w sprawowaniu opieki, tym samym umożliwienie im doraźnej czasowej przerwy w sprawowaniu tej opieki. Uczestnik programu czyli członek rodziny - opiekun nie ponosi odpłatności za usługi zatrudnionego opiekuna usługi te są w całości płatne z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu.

Zgodnie z założeniami pod warunkiem zawarcia umowy wsparcie w postaci opieki wytchnieniowej będzie mogło być realizowane  od 1 lutego do 31 grudnia 2023r. dla 5 opiekunów osób dorosłych o znacznym stopniu niepełnosprawności i 1 opiekuna niepełnosprawnego dziecka w wymiarze 170 godzin dla każdej osoby w ciągu okresu trwania Programu.

Opiekunem zatrudnionym w ramach Programu może być osoba mająca odpowiednie kwalifikacje lub posiadająca  co najmniej 6 miesięcy doświadczenia w opiece nad osoba niepełnosprawną. Opiekunem może zostać osoba wskazana przez wnioskodawcę która spełnia co najmniej jeden z powyższych wymogów.

W pierwszej kolejności usługi opieki wytchnieniowej będą przyznawane opiekunom - członkom rodzin osób niepełnosprawnych o największych ograniczeniach w codziennym funkcjonowaniu. Ponadto na kolejność przyznawania wsparcia będzie miała sytuacja rodzinna.  Ocena ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia jest dokonywane na podstawie danych zawartych w karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny skali  FIM (wzór poniżej). Kartę może wypełnić: lekarz, pielęgniarka, rehabilitant. Osoba ubiegająca się o wsparcie w ramach Programu powinna złożyć w/w dokument. Poniżej wzór dokumentu:

DOCXKarta FIM ZALACZNIK-NR-6-DO-PROGRAMU-OW-2023-16667741481.docx (27,85KB)

Opiekunowie - członkowie rodzin opiekujący się osobami niepełnosprawnymi, które wymagają całodobowej opieki chcący uzyskać wsparcie w postaci opieki wytchnieniowej mogą składać wymagane dokumenty od dnia 9 stycznia bieżącego roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku, przy ul. Skorupki 46 a. Wymagane dokumenty to:

- Karta zgłoszenia do Programu ( wzór poniżej)

- orzeczenie o niepełnosprawności

- Oświadczenie wskazujące z imienia i nazwiska kandydatkę/kandydata na opiekuna - jeżeli członek rodziny wskazuje taką osobę

- Oświadczenie kandydatki/kandydata na opiekuna o gotowości podjęcia się opieki nad daną osobą niepełnosprawną w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" (z podaniem imienia nazwiska i numeru PESEL) - jeżeli taka osoba została wskazana

- Dokument potwierdzający kwalifikacje w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka lub innym zapewniającym realizację usług lub dokument potwierdzający co najmniej 6 - miesięczne doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobie niepełnosprawnej. 

- Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych ( wzór poniżej)

- Oświadczenie kandydatki/kandydata na opiekuna dla celów podatkowych i składek ZUS (wzór poniżej)

Wzory dokumentów:

DOCXKarta zgłoszenia do programu ZALACZNIK-NR-7-DO-PROGRAMU-OW-2023-1666774151.docx (35,01KB)

PDFOświadczenie na cele podatkowe zleceniobiorcy.pdf (91,44KB)

PDF11. Klauzula informacyjna - Program _Opieka wytchnieniowa_ - edycja 2023.pdf (173,80KB)
 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, przy ul Skorupki 46 a w Kłobucku oraz pod nr telefonu 34 310 05 24, 34 310 05 23 

Informacje o Programie "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 są dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod ponizszym adresem: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

Realizacja Programu w 2024 roku

Ministerstwo Rodziny i Polityki społecznej ogłosiło, że w 2024 roku będzie realizowany Program "Opieka Wytchnieniowa Dla Jednostek Samorządu Terytorialnego" finansowany z środków krajowych z Funduszu Solidarnościowego. Tym samym  został ogłoszony nabór na wnioski jednostek samorządu terytorialnego o środki finansowe w ramach w/w Programu. Głównym celem Programu "Opieka Wytchnieniowa Dla Jednostek Samorządu Terytorialnego" jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednia opiekę nad:

- niepełnosprawnymi dziećmi do 16 roku życia - wymagającymi wyższego poziomu wsparcia z racji ograniczeń wynikających z rodzaju niepełnosprawności

- niepełnosprawnymi osobami dorosłymi o znacznym stopniu niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.

Powiat Kłobucki jako jednostka samorządu terytorialnego będzie ubiegać się o środki finansowe w ramach Programu "Opieka Wytchnieniowa Dla Jednostek Samorządu Terytorialnego"w edycji 2024.