Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024”

PROGRAM "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ" - EDYCJA 2024

 

 

 

 

 

W 2024 roku w Powiecie Kłobuckim będzie realizowany Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024. Program jest w całości finansowany  z środków Funduszu Solidarnościowego. Całkowita wartość Programu wynosi 682.430 zł. Staraniem Zarządu Powiatu - w wyniku złożonego wniosku, za pośrednictwem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dla Powiatu Kłobuckiego zostało przyznane  dofinansowanie w wysokości 682.430 zł., z czego na koszt realizacji usługi asystencji osobistej 669.050 zł. 

Celem Programu jest wsparcie osoby niepełnosprawnej (w zależności od potrzeb) usługą asystencji osobistej przede wszystkim poprzez pomoc w wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz podejmowanie aktywności przez osoby niepełnosprawne.  Przede wszystkim poprzez:

- wykonywanie czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu

- wyjściu, powrocie lub dojazdach wraz z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce

- załatwieniu spraw urzędowych

- korzystaniu z dóbr kultury

Uczestnik Programu nie płaci za usługi asystenta, usługi te są w całości finansowane w ramach Programu.

Zgodnie z założeniami oraz pod warunkiem zawarcia umowy wsparcie asystenta dla mieszkańców naszego powiatu będzie mogło być realizowane od 1 lutego do 31 grudnia 2024 roku w wymiarze 421 godzin w okresie realizacji programu, dla 31 osób dorosłych o znacznym stopniu niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Wsparciem asystenta planuje się objąć: 31 osób dorosłeych o znacznym stopniu niepełnosprawności, przede wszystkim osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia (osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją),

Zaprasza się osoby spełniające w/w kryteria zainteresowane wsparciem asystencji osobistej do skorzystania z tego typu wsparcia i uczestnictwa w Programie. Wnioski będą rozpatrywane indywidualnie. W przypadku większej ilości chętnych pierwszeństwo z możliwości skorzystania będą miały osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym przede wszystkim osoby samotne, które nie mają możliwości korzystania ze wparcia bliskich. Ponadto osoby niepełnosprawne wymagające wysokiego poziomu wsparcia w przypadku, których usługa asystencji osobistej da szansę i umożliwi prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia.  Asystentem osoby niepełnosprawnej może być osoba wskazana przez samego uczestnika programu, pod warunkiem, że nie jest to osoba pochodząca z rodziny tj wstępny, zstępny, małżonek, rodzeństwo, teść, zięć, synowa, macocha, ojczym, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu oraz zadeklaruje  współpracę i spełni warunki do zawarcia umowy. W przypadku braku propozycji asystenta będzie to osoba wskazana przez PCPR w Kłobucku  o odpowiednich kwalifikacjach lub co najmniej 6 - miesięcznym  doświadczeniu w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej. W celu ubiegania się o wsparcie  należy złożyć:

  • Kartę zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 (wzór poniżej),
  • Kopię orzeczenia o niepełnosprawności.
  • Klauzula RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wzór poniżej) - dokument składany przez osobę niepełnosprawną i asystenta (wzór poniżej)

W przypadku chęci wskazania osoby na swojego asystenta należy złożyć:

  • oświadczenie wskazujące tą osobę z imienia i nazwiska,
  • oświadczenie osoby wskazanej do pełnienia roli asystenta o wyrażeniu zgody i gotowości do pełnienia tej roli, z podaniem: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, nr PESEL,
  • oświadczenie dla celów podatkowych i ubezpieczenia ZUS do umowy zlecenia składane przez osobę podejmującą się roli asystenta (wzór poniżej).

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług asystenta, finansowane z innych źródeł.

Dokumenty można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku, ul. Skorupki 46 od 2 stycznia 2024 roku.  Szczegółowe informacje na temat możliwości wsparcia w ramach Programu można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku pod nr tel. 34 310 05 24. Treść Programu dostępna jest  na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 

Do pobrania:

DOCXZalacznik-nr-7-do-Programu-AOON-JST-karta-zgloszenia-16921728886.docx (37,85KB)
DOCXZalacznik-nr-8-do-Programu-AOON-JST-karta-zakresu-czynnosci-16921728904.docx (27,82KB)
PDFOświadczenie na cele podatkowe zleceniobiorcy.pdf (91,44KB)

DOCXKlauzula informacyjna - Program Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla jednostek samorządu terytorialnego.docx (22,67KB)