Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023”

PROGRAM "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ" - EDYCJA 2023

 

 

 

 

 

W 2023 roku w Powiecie Kłobuckim będzie realizowany Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - EDYCJA 2023. Program jest w całości finansowany  z środków Funduszu Solidarnościowego. Całkowita wartość Programu wynosi 336.508 zł. Staraniem Zarządu Powiatu - w wyniku złożonego wniosku, za pośrednictwem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dla Powiatu Kłobuckiego zostało przyznane  dofinansowanie w wysokości 336.508 zł.

Celem Programu jest wsparcie osoby niepełnosprawnej (w zależności od potrzeb) usługą asystencji osobistej przede wszystkim poprzez pomoc w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz podejmowanie aktywności przez osoby niepełnosprawne.  Przede wszystkim poprzez:

- wykonywanie czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu

- wyjściu, powrocie lub dojazdach wraz z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce

- załatwieniu spraw urzędowych

- korzystaniu z dóbr kultury

- zaprowadzaniu dzieci niepełnosprawnych do placówki oświatowej i przyprowadzaniu do domu

Uczestnik Programu nie płaci za usługi asystenta, usługi te są w całości finansowane w ramach Programu.

Zgodnie z założeniami oraz pod warunkiem zawarcia umowy wsparcie asystenta dla mieszkańców naszego powiatu będzie mogło być realizowane od 1 lutego do 31 grudnia 2023 roku w wymiarze 332 godziny dla 22 osób dorosłych o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dla jednego niepełnosprawnego dziecka w wymiarze 360 godzin w okresie trwania programu.

Wsparciem asystenta planuje się objąć:

  • 22 osoby dorosłe o znacznym stopniu niepełnosprawności, przede wszystkim osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia (osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją),
  • 1 niepełnosprawne dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Zaprasza się osoby spełniające w/w kryteria zainteresowane wsparciem asystencji osobistej do skorzystania z tego typu wsparcia i uczestnictwa w Programie. W przypadku większej ilości chętnych pierwszeństwo z możliwości skorzystania będą miały osoby, które pierwsze złożą wniosek. Asystentem osoby niepełnosprawnej może być osoba o odpowiednich kwalifikacjach lub osoba posiadająca co najmniej 6 - miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej. W celu ubiegania się o wsparcie  należy złożyć:

  • Kartę zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 (wzór poniżej),
  • Kopię orzeczenia o niepełnosprawności.
  • Klauzula RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wzór poniżej) - dokument składany przez osobę niepełnosprawną i asystenta (wzór poniżej)

W przypadku chęci wskazania osoby na swojego asystenta należy złożyć:

  • oświadczenie wskazujące tą osobę z imienia i nazwiska,
  • oświadczenie osoby wskazanej do pełnienia roli asystenta o wyrażeniu zgody i gotowości do pełnienia tej roli, z podaniem: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, nr PESEL,
  • oświadczenie dla celów podatkowych i ubezpieczenia ZUS do umowy zlecenia składane przez osobę podejmującą się roli asystenta (wzór poniżej).
  • dokument potwierdzający kwalifikacje w zakresie asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub dokument potwierdzający co najmniej 6 - miesięczne doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług asystenta, finansowane z innych źródeł.

Dokumenty można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku, ul. Skorupki 46 od 9 stycznia bieżącego roku.  Szczegółowe informacje na temat możliwości wsparcia w ramach Programu można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku pod nr tel. 34 310 05 24. Treść Programu dostępna jest  na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych pod adresem https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

Do pobrania:

DOCXKarta zgłoszenia do Programu - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023.DOCX (39,42KB)
DOCXKarta zakresu czynności do programu - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej-edycja 2023.DOCX (25,67KB)
PDFOświadczenie na cele podatkowe zleceniobiorcy.pdf (91,44KB)
PDFklauzula RODO - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej-edycja 2023.pdf (1,04MB)