Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

- Załącznik w formie skanu w zakładce Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku

- Załącznik w formie skanu w zakładce Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku

- Załącznik w formie skanu w zakładce Kodeks etyki pracowników

- Załączniki w formie skanów w zakładce Sprawozdania

- Załączniki w formie skanów w zakładce Nabory i konkursy na wolne stanowiska

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 22. 09. 2020 r. 

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt za pośrednictwem maila pcpr@klobuck.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 34 310 0523.  Osobą do kontaktu jest Tomasz Sobiś. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi z powodu nie zapewnienia dostępności. 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do występowania z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji. Żądanie takie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia.  Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje  wnoszącego o tym kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu takiej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 10.05.2006r.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania 22.05.2017r.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

ul. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck

tel. 34 310 05 23, 34 310 05 24

faks 34 310 05 24

E-mail: pcpr @klobuck.pl

Strona internetowa: bip.pcpr.klobuck.pl

Skróty klawiszowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http//slabowidzący.bip.pcpr.klobuck.pl/, spełniającą wymagania dostępności.Specjalna wersja strony obejmuje następujące skróty klawiszowe:

-TAB - przejście do kolejnego elementu

-SHIFT+TAB - przejście do poprzedniego elementu

- SHIFT+ALT+F - przejście do wyszukiwarki

- SHIFT+ALT +H - przejście do do strony głównej

-SHIFT + ALT+M - przejście do treści podstrony

- SHIFT+ALT+1- przejście do menu

- ESC - anulowanie podpowiedzi

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Skorupki 46, w Kłobucku posiada podjazd, pomieszczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Nie ma dostępności tłumacza języka migowego.