Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobomi zakaźnymi

Strona archiwalna

 

Wsparcie finansowe dla osób niepełnosprawnych w ramach Modułu III programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi"

 

Osoby niepełnosprawne, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi (sytuacja związana z epidemią virusa COVID-19) utraciły w okresie od 9 marca do 4 września możliwość korzystania z placówki rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 następujących po sobie dni roboczych w danym miesiącu mogą ubiegać się o pomoc finansową w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych. Pomoc ta skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które korzystają z opieki i rehabilitacji w sposób ciągły w następujących placówkach:

- warsztaty terapii zajęciowej

- środowiskowe domy samopomocy, funkcjonujące na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej

- dzienne domy pomocy społecznej funkcjonujące na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej

- placówki rehabilitacyjne, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

-placówki realizujące programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą PFRON

- placówki realizujące zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze organizowane realizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno - wychowawczych  dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (dotyczy uczestników w wieku od 18-25 roku życia)

- specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze funkcjonujące na podstawie na podstawie ustawy prawo oświatowe (dotyczy uczestników w wieku od 18-24 roku życia).

Oferowana pomoc finansowa ma charakter świadczenia w wysokości maksymalnie 500 zł miesięcznie dla jednej osoby niepełnosprawnej, przez okres maksymalnie do 3 miesięcy. Jednak świadczenie to nie przysługuje za dany miesiąc jeżeli opiekunowi osoby niepełnosprawnej, w miesiącu tym został przyznany dodatkowy zasiłek opiekuńczy  o jakim mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19. 

Osoby będące adresatami programu oraz w ich imieniu ich opiekunowie prawni mogą składać wnioski w tym zakresie. Druk wniosku znajduje się poniżej. Został uruchomiony elektroniczny nabór wniosków  przez System Obsługi i Wsparcia (w skrócie SOW) dostępny na stronie www.sow.pfron.org.pl . Ze względu na sytuacją preferowane jest elektroniczne składanie wniosków za pośrednictwem w/w sytemu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku ul. Skorupki 46, tel. nr 34 310 05 24.

DOCXformularz wniosku Moduł III.docx (46,54KB)