Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2015 rok

Strona archiwalna

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

(w tym z organizacji pieczy zastępczej)

W KŁOBUCKU  ZA 2015 ROK

 

 

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W  KŁOBUCKU

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku w swojej strukturze organizacyjnej

wyodrębnia następujące stanowiska pracy:

- stanowisko do spraw socjalno-bytowych rodzin zastępczych, w tym stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz pedagoga,

- stanowisko do spraw interwencji i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,

- główna księgowa,

- stanowisko do spraw finansowo-księgowych.

Zatrudnienie w placówce wynosi 10 osób.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku wydatkowano kwotę 542.449,79  zł.

Natomiast na realizację zadań  wydatkowało ogółem kwotę 2.706.521,34 zł. z tego na zadania:

- z zakresu rehabilitacji społecznej  kwotę w wysokości – 1.768.565  zł,

- z zakresu pieczy zastępczej kwotę w wysokości - 818.040,94 zł

- w ramach programów kwotę w wysokości - 119. 915,40   zł.

W wyniku  realizowania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zadań bieżących oraz programów celowych finansowanych ze środków PFRON na rzecz Powiatu Kłobuckiego wpłynęła kwota 49.971,88 zł.

 

WSPIERANIE RODZINY I SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ

 

Rodzinna piecza zastępcza

Na terenie Powiatu Kłobuckiego w 2015 roku funkcjonowało 45 rodzin zastępczych w tym:

1) 25 rodzin zastępczych spokrewnionych, tworzonych przez małżonków lub osoby będące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, ustanowione na podstawie Postanowienia Sądu, w których wychowywało się 36 dzieci i osób pełnoletnich,

2) 20 rodzin zastępczych niezawodowych, tworzonych przez małżonków lub osoby, niebędące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, ustanowionych na podstawie Postanowienia Sądu, w których wychowywało się 30 dzieci i osób pełnoletnich.

W 2015 roku powstały 3 nowe rodziny zastępcze, w tym 1 rodzina zastępcza spokrewniona i 2 rodziny zastępcze niezawodowe. Ponadto 2 rodziny zastępcze w tym 1 spokrewniona i 1 niezawodowa funkcjonujące w przeszłości przyjęły kolejne dzieci na wychowanie.

W 2015 roku rozwiązano 1 rodzinę zastępczą niezawodową. Dziecko z tej rodziny zostało umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Ogółem pomocą finansową w 2015 roku objęto 46 rodzin zastępczych, w których wychowywało się 67 dzieci na łączną kwotę 654.166,05 zł.

Na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej wypłacono w 2015 roku ogółem kwotę w wysokości 627.626,05 zł. Miesięczna kwota świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej wynosi 660 zł w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej i 1000 zł w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej niezawodowej.

Rodziny zastępcze wychowujące dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności mogą otrzymać dodatek w wysokości 200 zł na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka. W 2015 roku z takiej pomocy skorzystało 9 rodzin zastępczych w tym 5 rodzin zastępczych spokrewnionych i 4 rodziny zastępcze niezawodowe na łączną kwotę 21.140,00zł.

Ponadto 5 rodzin zastępczych w tym 3 rodziny zastępcze spokrewnione i 2 rodziny zastępcze niezawodowe w ramach pomocy związanej z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej w 2015 roku otrzymały pomoc jednorazową na zakup łóżek dla dzieci, niezbędnych mebli, odzieży, pościeli w łącznej kwocie 5.400,00 zł.

 

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w sprawie finansowania rodzin zastępczych Powiat Kłobucki zawarł w 2015 roku 5 porozumień m. in. z Miastem Świętochłowice, Siemianowice Śląskie oraz Bielsko – Biała dotyczących ustalenia wysokości i zasad ponoszenia  wydatków na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Kłobuckiego oraz 2 porozumienia w tym z Miastem Sosnowiec i Powiatem Olkuskim dotyczących ustalenia wysokości i zasad ponoszenia  wydatków na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu Powiatu kłobuckiego a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Ponadto nadal obowiązuje 21 porozumień zawartych w latach poprzednich.

W 2015 roku na terenie Powiatu Kłobuckiego zamieszkiwało 20 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, którzy zostali objęci pomocą finansową Centrum na łączną kwotę 129.570,27zł.

Pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych w 2015 roku wypłacono pomoc na kontynuację nauki w łącznej wysokości 97.751,51 zł. Miesięczna kwota pomocy na kontynuowanie nauki dla jednego wychowanka do końca 2015 roku wynosiła 494,10 zł (tj. 30% kwoty bazowej wynoszącej 1647,00 zł) w przypadku wychowanków usamodzielnionych przed dniem 01.01.2012 roku tj. przed wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz 500,00 zł w przypadku wychowanków usamodzielnionych po 01.01.2012 roku.

Wśród pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych 4 osoby otrzymały pomoc pieniężną na usamodzielnienie, w łącznej wysokości 19.776,00 zł, w tym 1 osoba otrzymała pomoc w wysokości 6.600,00 zł ponieważ przebywała w rodzinie zastępczej niezawodowej powyżej 3 lat, 2 osoby  po 4.941,00 zł każda, ponieważ przebywały one w rodzinie zastępczej spokrewnionej powyżej 3 lat, a 1 osoba  otrzymała pomoc w wysokości 3.294,00 zł ponieważ przebywała w rodzinie zastępczej spokrewnionej powyżej 2 lat. Świadczenia te przeznaczone były na polepszenie warunków mieszkaniowych.

Ponadto 6 osób otrzymało pomoc rzeczową na zagospodarowanie w łącznej wysokości 12.042,76 zł (około 2.007,00 zł każdy), z czego 2 osoby pochodzące z terenu Miasta Częstochowa i Powiatu Radomszczańskiego, które osiedliły się na terenie Powiatu Kłobuckiego. Pozostałe 4 osoby to mieszkańcy Powiatu Kłobuckiego.  W ramach tej pomocy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku zakupiło dla usamodzielnianych wychowanków meble i sprzęt AGD.

W 2015 roku wydano ogółem 97 decyzji w tym:

a) 30 decyzji dot. przyznania pomocy rodzinom zastępczym,

b) 18 decyzji dot. przyznania pomocy pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych,

c) 49 decyzji dot. osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, w tym:

- 43 decyzje dla rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych dot. odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ze względu na fakt płacenia alimentów przez osobę zobowiązaną, niepełnosprawność, pobyt w zakładzie karnym, ubezwłasnowolnienie częściowe lub całkowite, niski dochód, lub fakt że osoba zobowiązana jest niepełnoletnia i pozostaje na utrzymaniu osób trzecich,

- 5 decyzji dla rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych dot. umorzenia ustalonej opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ze względu na fakt, że nie było możliwości ustalenia miejsca pobytu dłużnika lub ściągnięcie należności zagraża egzystencji dłużnika,

- 1 decyzja dla rodzica biologicznego dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej stwierdzająca wygaśnięcie wydanej wcześniej decyzji o odstąpieniu od ustalenia opłaty ze względu na opuszczenie przez wychowanka rodziny zastępczej.

W miejscu zamieszkania rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków pochodzących z rodzin zastępczych przeprowadzane były wywiady środowiskowe i wizyty kontrolne.

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

             

            W 2015 roku pomocą koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej objęte było 20 rodzin; w  rodzinach tych wychowywało się 35 dzieci.

            Koordynator wydał 47 opinii dotyczących funkcjonowania rodziny zastępczej, w tym opinie o kandydatach na rodzinę zastępczą oraz oceny sytuacji opiekuńczo wychowawczej dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej. Każda opinia poprzedzona była spotkaniem z rodziną w miejscu jej zamieszkania, wypełniana była „Karta oceny sytuacji opiekuńczo - wychowawczej dziecka”, oddzielnie dla każdego dziecka przebywającego w tej rodzinie. Opinie te wydane były na zlecenie Sądu Rejonowego w Częstochowie, Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

            W stosunku do 5 dzieci, które miały uregulowaną sytuację prawną, koordynator wszczął procedurę adopcyjną. Dzieci te zostały zgłoszone do Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Częstochowie, wraz z uprzednio zebranymi szczegółowymi dokumentami, zgodnymi z wytycznymi przekazanymi przez Ośrodek.

            Zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015r. poz.332 z późn. zm.) uruchomiono procedurę zmierzającą do ustalenia alimentacji na rzecz dzieci z terenu Powiatu Kłobuckiego przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych od rodziców biologicznych, którzy tych alimentów nie płacą. Koordynator skontaktował się z dyrektorami placówek oraz rodzinami zastępczymi, w których przebywają wychowankowie, w stosunku do którym należało wystąpić o takie roszczenia.

            W następstwie tych działań koordynator przygotował i złożył w Sądzie Rejonowym w Częstochowie 9 pozwów o ustalenie alimentów ( w tym jeden apelacyjny). Ponadto Koordynator uczestniczył dwukrotnie w zawarciu  ugody pomiędzy rodzicami biologicznym dziecka umieszczonym w pieczy zastępczej a jego przedstawicielem, gdzie strony ustaliły wysokość i sposób płacenia świadczeń alimentacyjnych.

            Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ubiegłym roku koordynator zajął się egzekwowaniem zasądzonych dotychczas alimentów. W tym celu nawiązał korespondencję ze wszystkimi rodzinami zastępczymi, aby ustalić, które z nich posiadają wyroki alimentacyjne od rodziców biologicznych swoich podopiecznych. Następnie ustalił, w stosunku do których osób jest już prowadzona egzekucja komornicza. W przypadkach, gdzie egzekucja ta nie była prowadzona a rodzice nie płacili alimentów, zebrał całą niezbędną dokumentację, i w stosunku do 7 osób przygotował wnioski o egzekucję komorniczą, które złożył do komornika sądowego w Częstochowie.

            W 2015 roku do tutejszego Centrum zgłosiła się jedna rodzina - kandydaci zakwalifikowani na rodzinę zastępczą. W celu znalezienia dla niej dziecka, koordynator nawiązał  współpracę z Domem Dziecka w Kłobucku, czego efektem było utworzenie nowej rodziny zastępczej.

         Koordynator uczestniczył w posiedzeniach zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, dotyczących wychowanków Domu Dziecka w Kłobucku, odbywających się na terenie placówki. Na zespołach tych omawiana jest aktualna sytuacja dziecka – m.in. zdrowotna, edukacyjna i jego zachowanie na terenie placówki i poza nią, a także zasadność jego dalszego pobytu w placówce, jak również ustalane są cele pracy z dzieckiem.

            Koordynator uczestniczył również w posiedzeniach zespołów kwalifikujących kandydatów na rodziny zastępcze na szkolenia dla tychże kandydatów oraz zespołach  kwalifikujących w/w osoby na rodziny zastępcze, odbywających się na terenie PCPR w Kłobucku. Brał udział w zespołach do spraw oceny sytuacji dziecka w rodzinie zastępczej oraz ocenie rodziny zastępczej, odbywających się na terenie tutejszego Centrum, dotyczących rodzin zastępczych i dzieci, które objęte są opieką i wsparciem tej jednostki.

            W ramach współpracy z rodzinami zastępczymi koordynator opracował dla każdego dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, która znajduje się pod jego opieką, Plan Pomocy Dziecku. Plan ten jest aktualizowany co pół roku., co w sumie uczyniło w ubiegłym roku 58 planów (52 aktualizacje i 6 nowych planów). Poza tym koordynator na bieżąco prowadzi pracę socjalną z rodzinami zastępczymi, oraz innymi klientami PCPR, którzy potrzebowali jego pomocy. Na bieżąco odwiedza swoich podopiecznych w ich miejscach zamieszkania, pomaga rozwiązywać bieżące problemy, utrzymuje z nimi stały kontakt telefoniczny.

            W swojej pracy koordynator współpracuje z Sądem Rejonowym w Częstochowie, z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej na terenie naszego powiatu, z kuratorem sądowym Panem Grzegorzem Kozerą, z Panią Małgorzatą Browińską prowadzącą Punkt Interwencji Kryzysowej, z PPPP w Kłobucku, z Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym w Częstochowie, z Domem Dziecka w Kłobucku, a także  PCPR-ami i MOPR-ami i GOPS-ami z terenu całego kraju.

Stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. współfinansowane było z Resortowego Programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pt. Wsparcie dla rodzin zastępczych – Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej. W ramach tego programu pozyskano kwotę 15.000,00 zł.

       b) Pedagog

 

            Od stycznia  2015 roku w PCPR w Kłobucku utworzono stanowisko pedagoga.               W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku pomocą pedagoga objęte było                 6 rodzin; w rodzinach tych wychowywało się 10 dzieci.

            Zgodnie z art. 128-130 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny                i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Z 2015 r. poz.332 z późn. zm.) pedagog przeprowadził 76 zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w pieczy zastępczej. W następstwie tych działań w roku 2015 opracowano i złożono w Sądzie Rejonowym w Częstochowie 103 protokoły z posiedzenia oceny sytuacji dziecka w pieczy zastępczej. Również Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej dokonał 40 ocen rodzin zastępczych.            

            Każde posiedzenie zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka poprzedzone było przygotowaniem planu pomocy dziecku, oddzielnie dla każdego dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej. Łącznie pedagog opracował 51 planów pomocy dzieciom, które aktualizował co pół roku.

            Ponadto pedagog monitorował przebieg nauki wychowanków rodzin zastępczych oraz to jak rodzice zastępczy wypełniają swoje obowiązki wobec dziecka. W tym celu rozeznano sytuację w szkołach i przedszkolach  co do  przebiegu nauki szkolnej bądź przedszkolnej dziecka.         Pedagog również w celu rozeznania możliwości powrotu dziecka do rodziny naturalnej, badał sytuację rodziny biologicznej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.                                                                                                                                                       

            W roku 2015r pedagog zorganizował 4 szkolenia dla rodzin zastępczych spokrewnionych. Każde zakwalifikowanie kandydata na szkolenie poprzedzone było  wydaniem opinii pedagogicznej. Łącznie oceniono 8 osób i wydano 4 opinie pedagogiczne. Przeszkoleni kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej otrzymali świadectwa ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. W roku 2015 zgłosiła się jedna kandydatka do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, która została pozytywnie zaopiniowana przez pedagoga oraz zespół kwalifikacyjny i uzyskała zaświadczenie kwalifikacyjne dla kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową.

            W ramach współpracy z rodzinami zastępczymi pedagog we wrześniu 2015r. zorganizował szkolenie dotyczące tematyki uzależnień nieletnich i młodzieży od środków psychoaktywnych. W szkoleniu wzięło udział 17 rodzin zastępczych, w których wychowuje się łącznie 24 dzieci.                                                                                                                        

W swojej pracy pedagog współpracuje z:

Sądem Rejonowym w Częstochowie,

Gminnymi lub Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej,

Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie,

Kuratorem sądowym Panem Grzegorzem Kozerą,

Panią Małgorzatą Browińską prowadzącą Punkt Interwencji Kryzysowej w Kłobucku,

Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kłobucku,

Placówkami Oświatowymi mieszczące się na terenie naszego powiatu.

 

          c) Psycholog

 

            W 2015 roku rodziny zastępcze oraz pełnoletni wychowankowie pieczy zastępczej objęci byli wsparciem psychologa zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

W styczniu 2015 r., oraz od 20 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie był zatrudniony psycholog . Do zadań psychologa należało przeprowadzanie badań oraz wydanie opinii psychologicznej dla kandydatów na rodziny zastępcze z terenu powiatu kłobuckiego, objęcie wsparciem psychologicznym rodzin, w tym rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.

W powyższym zakresie przeprowadzono 11 konsultacji psychologicznych dla rodziców, małoletnich i pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej. Pomocą psychologiczną zostało objętych łącznie 8 rodzin z terenu powiatu kłobuckiego. Psycholog przeprowadził badania psychologiczne i wydał opinię dla dwóch rodzin, pełniących już funkcję rodzin zastępczych oraz jednej osoby, która pełniła funkcję tymczasowej rodziny zastępczej, przebadano ośmiu kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej (cztery rodziny). Łącznie wydano 7 opinii psychologicznych, dla 7 rodzin i przebadano 13 osób.

 

 

Opracowanie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Kłobuckim na latach 2015-2017

 

            W 2015 roku opracowano Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na Lata 2015 – 2017. Program przyjęty został uchwałą Nr 39/VII/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 22 maja 2015 roku. Podstawą opracowania Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015 –2017 jest art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z którym do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja 3 –letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych. Program jest kontynuacją działań i uzupełnieniem do Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Kłobuckim na lata 2012 – 2014.

Program został przygotowany w oparciu o diagnozę sytuacji rodzinnej i instytucjonalnej

pieczy zastępczej funkcjonującej na terenie powiatu kłobuckiego. Przy opracowaniu programu wykorzystano dane pochodzące ze sprawozdań rzeczowo - finansowych z wykonywania przez powiat zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, sprawozdań resortowych MPiPS, sprawozdań GUS oraz opracowań własnych powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Celem Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015 – 2017 jest rozwój i doskonalenie istniejącego systemu pieczy zastępczej na terenie powiatu kłobuckiego oraz zapewnienie wsparcia pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej.

 

 

2.  Instytucjonalna Piecza Zastępcza – Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze

 

            Na terenie Powiatu Kłobuckiego funkcjonują dwie placówki opiekuńczo – wychowawcze typu socjalizacyjnego tj. Dom Dziecka w Kłobucku  przy ul. 11 Listopada 23 oraz Placówka Opiekuńczo –Wychowawcza w Krzepicach przy ul. Aleksego Ryły 24 a.

Miesięczny koszt utrzymania dziecka w roku 2015 w Domu Dziecka w Kłobucku wynosił 4.357,10 zł., natomiast miesięczny koszt utrzymania dziecka w roku 2015 w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Krzepicach wynosił 3.302,50 zł. 

Do placówek skierowania wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku, a następnie z powiatami z których pochodzą umieszczani małoletni zawierane są porozumienia dot. odpłatności za pobyt dziecka w placówce. W porozumieniach tych powiaty zobowiązują się do pokrywania kosztów utrzymania ich dzieci umieszczonych w placówkach na terenie Powiatu Kłobuckiego.

Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku w 2015 r. wpłynęło ogółem 132 wnioski na podstawie postanowień sądu o umieszczeniu 210 małoletnich w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie Powiatu Kłobuckiego, z czego dla 25 dzieci wydano skierowania o umieszczeniu w placówce. W Domu Dziecka w Kłobucku w 2015 r. przebywało 41 dzieci w tym 5 dzieci z terenu Powiatu Kłobuckiego. W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Krzepicach w roku 2015 r. przebywało 14 dzieci w tym 1 dziecko z terenu Powiatu Kłobuckiego.

W roku ubiegłym Dom Dziecka w Kłobucku oraz Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Krzepicach opuściło 25 wychowanków w tym;

  9 wychowanków powróciło do rodziny biologicznej,

  7 wychowanków zostało umieszczonych w rodzinach adopcyjnych,

  1 wychowanka została umieszczona w Domu Pomocy Społecznej,

  6 wychowanków zostało przeniesionych do placówek opiekuńczo –wychowawczych bliżej miejsca ich zamieszkania,

  2 wychowanków uzyskało pełnoletność i usamodzielniło się.

Na usamodzielnienie, kontynuację nauki oraz pomoc rzeczową udzielono pomocy finansowej na łączną kwotę - 34.304,62 zł. w tym :

- pomoc na kontynuację nauki – 24.104,62 zł.                                                                     

 - pomoc na usamodzielnienie – 6.600 zł.                                                                                

 - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 3.600 zł.

Z pomocy finansowej na kontynuację nauki w roku 2015 skorzystało 8 wychowanków. Kwota wypłaconego świadczenia na kontynuację nauki dla 1 wychowanki wynosiła    494,10 zł. miesięcznie, dla pozostałych 7 wychowanków 500 zł. miesięcznie.

Z pomocy finansowej na usamodzielnienie skorzystał 1 usamodzielniony wychowanek,  natomiast z pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej skorzystało 2 usamodzielnionych wychowanków. 

W roku 2015 wydano 23 skierowania dotyczące umieszczenia w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Kłobuckiego. Zostały przyjęte dzieci pochodzące z terenu miasta : Zabrze – 7 dzieci, Siemianowice Śląskie – 1 dziecko, Tychy – 6 dzieci oraz z Powiatu Radomszczańskiego – 5 dzieci. Z terenu Powiatu Kłobuckiego została w roku 2015 przyjęta 4 dzieci.

Powiat Kłobucki zawarł 19 porozumień dotyczących odpłatności za pobyt dzieci umieszczonych w placówce. Porozumienia zostały zawarte z następującymi miastami :  Zabrzem,  Siemianowicami Śląskimi, Tychami oraz z Powiatem Radomszczańskim.

W placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów przebywało 3 dzieci z Powiatu Kłobuckiego, 1 dziecko przebywało w powiecie lublinieckim, 1 dziecko w powiecie zawierciańskim, 1 dziecko w powiecie krasnostawskim. W chwili obecnej przebywa tylko jedno dziecko pochodzące z terenu Powiatu Kłobuckiego w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie powiatu lublinieckiego.

Rodzice dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych są zobowiązani do ponoszenia odpłatności za pobyt ich dziecka w placówkach. Tutejsze Centrum wydało 21 decyzji o odstąpieniu od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Odstąpienie od ustalenia w/w opłaty było spowodowane m.in. trudną sytuacją materialno – bytową rodziców biologicznych, brakiem lub bardzo niskim dochodem, niepełnosprawnością, faktem samotnego wychowywania dziecka, przebywania w Zakładzie Karnym lub płacenie alimentów przez rodzica biologicznego na dziecko przebywające w placówce. 

Powiatowe Centrum na bieżąco współpracuje z Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Kłobucku, Domem Dziecka w Kłobucku oraz Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą w Krzepicach.

Pracownicy tut. Centrum uczestniczą w zespołach do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków, mają stały kontakt z dyrektorami, pedagogami i pracownikami socjalnymi placówek.

 

 

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE – REHABILITACJA SPOŁECZNA

 

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zadania te są realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Powiatu oraz w części w przypadku finansowania działalności WTZ z środków Powiatu. .

            Na realizację zadań w zakresie rehabilitacji społecznej Powiat Kłobucki w 2015r.  wydatkował kwotę 1.768 565,00 zł, w tym na dofinansowanie do:

 

1.  Turnusów rehabilitacyjnych kwotę w wysokości 128 456,00 zł

Do PCPR wpłynęło ogółem 343 wnioski, o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego. Dofinansowanie ( wliczając opiekunów osób niepełnosprawnych ) otrzymały 144  osoby, w tym 37 niepełnosprawnych osób dorosłych,  42 dzieci i 61 opiekunów.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych została wykorzystana w całości.

Zainteresowanie tą formą  rehabilitacji społecznej jest bardzo wysokie.

 

2.  Zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze kwotę w wysokości 242 912 zł

Do PCPR wpłynęło ogółem 440 wniosków. 

Dofinansowanie wypłacono 47  dzieciom  na kwotę 56 061,00 zł oraz  319 osobom dorosłym na kwotę 186 815,00 zł.

Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego realizowane jest na podstawie zawartej umowy między wnioskodawcą, a PCPR, natomiast dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych na podstawie przedstawionych faktur. Kwota przeznaczona na zadania dotyczące dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych została wykorzystana w całości jeśli chodzi o osoby dorosłe, a ponad 30 wniosków dotyczących osób dorosłych nie zostało zrealizowanych z powodu braku środków finansowych. W przypadku niepełnosprawnych dzieci zostały zrealizowane wszystkie wnioski.

 

3. Likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się kwotę w wysokości  43 550,00 zł

Do  PCPR wpłynęło 68 wniosków o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.

Zrealizowano 21 wniosków w tym:

-19 wniosków z zakresu likwidacji barier architektonicznych – na kwotę  39 950,00 zł,

-  2 wniosków z zakresu likwidacji barier technicznych – na kwotę 3 600,00  zł.

Nie realizowano wniosków z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się.

 

4. Warsztatów Terapii Zajęciowej przeznaczono kwotę w wysokości 1 351 647,00 zł,  z czego 1 216 482,00 zł pochodziło ze środków PFRON, a 135 165,00 zł ze środków własnych powiatu.    Na terenie powiatu funkcjonują dwa warsztaty terapii zajęciowej w Hutce gdzie uczestniczą 36 osób i Dankowicach Drugich gdzie uczestniczy 45 osób. WTZ prowadzone są przez TPD Śląski Oddział Regionalny w Katowicach oraz  przez Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.

 

5. W zakresie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych przyznano i wypłacono dofinansowanie dla 2 organizacji na kwotę 2000,00 zł. 

 

 

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 

            Mieszkańcy Powiatu Kłobuckiego ubiegający się o wydanie orzeczeń do celów poza rentowych mogą składać wnioski do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Częstochowie na mocy zawartego porozumienia  między Powiatem Kłobuckim, a Miastem Częstochowa w zakresie realizacji zadań w sprawie orzekania o niepełnosprawności. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku informuje o tym osoby zainteresowane i wydaje wnioski na orzecznictwo.

 

 

 

 

POSIEDZENIA POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

            W  2015 roku odbyły się 4 posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, na których omówione zostały sprawy osób niepełnosprawnych dotyczące zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz projekty uchwał.

Rada pozytywnie zaopiniowała podział środków PFRON na 2015 r.,  oraz szczegółowe zasady rozpatrywania wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, a także została powołany nowy skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

 

 

OCENA REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

             Analiza realizacji programu wykazała, że z nieodpłatnego wypożyczenia sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego  od momentu wdrożenia, skorzystało ogółem 58 osób,  w 2015 r. - 5 osób . W maju 2015r do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nieodpłatnie został przekazany sprzęt ortopedyczny tj. 2 wózki i 6 balkoników, sprzęt ten jest przekazywany osobom potrzebującym. 

W Powiecie Kłobuckim za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z założeniami Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych ( Cel 6 Podejmowanie innych, nowych rozwiązań służących osobom niepełnosprawnym – podejmowanie inicjatyw zmierzających do pozyskania środków finansowych: aplikowanie po środki z funduszy UE oraz w ramach programów celowych PFRON) realizowany był  program „Aktywny Samorząd” finansowany ze środków PFRON,

 

 

VII. REALIZACJA PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „ AKTYWNY SAMORZĄD”

 

 

            W 2015 roku za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku Powiat Kłobucki  realizował pilotażowy program „ Aktywny samorząd” finansowany  ze środków PFRON. Celem programu była pomoc osobom niepełnosprawnym w zakresie:

- Likwidacji lub ograniczenia bariery transportowej

- Przygotowania do pełnienia ról społecznych poprzez umożliwienie włączania się do społeczeństwa informacyjnego

- Likwidacji lub ograniczenia bariery w poruszaniu się, umożliwienie uczestnictwa w aktywności społecznej albo wzrost lub utrzymanie istniejącej aktywności

- Umożliwiania pełnienia różnych ról społecznych poprzez zastosowanie elementów wspierających zatrudnienie.

- Poprawa szans na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy  przez podwyższanie kwalifikacji

W ramach pilotażowego programu „ Aktywny Samorząd” w 2015 r. udzielono wsparcia 24 osobom niepełnosprawnym na kwotę: 104.915,40 zł. W tym :

-3 osobom do zakupu specjalistycznej protezy, gdzie zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – 51.881 zł.

- 3 osobom do kosztów pobytu dziecka w przedszkolu 2.891,40 zł.

- 18 osobom do kosztów nauki na poziomie wyższym  50.143 zł. 

 

 

VIII. Program „Aktywna integracja powiatu kłobuckiego”

 

            W 2015 roku został opracowany i złożony wniosek o dofinansowanie projektu : „Aktywna integracja powiatu kłobuckiego” realizowanego dla osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt jest realizowany przez  Powiat Kłobucki oraz Gminę Kłobuck, Gminę Krzepice, Gminę Panki, Gminę Wręczyca Wielka, Gminę Lipie, Gminę Miedźno, Gminę Przystajń i Gminę Opatów.

 

 

We wszystkich grupach objętych pomocą przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku na bieżąco udzielane są porady i informacje oraz prowadzona jest praca socjalna, czyli działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych i tworzenia warunków sprzyjających temu celowi.

W ramach realizacji zadań Powiatowe Centrum współpracuje m. in. z sądem, policją, szkołami, ośrodkami pomocy społecznej oraz Śląskim Oddziałem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

 

W 2015 roku na bieżąco są realizowane zadania ustawowe rozpoczęła się również realizacja projektu „Aktywna integracja powiatu kłobuckiego”. Planuje się aplikowanie o środki w ramach programów resortowych i celowych ukierunkowanych na pomoc określonej społeczności.

 

 

Sprawozdanie zostało przygotowane przy współudziale wszystkich pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku.