Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Orzekanie o niepełnosprawności

Na mocy zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Częstochowa a Powiatem Kłobuckim zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dla mieszkańców powiatu kłobuckiego realizowane są w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Częstochowie

Uwaga: Nową siedzibą Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Częstochowie jest budynek NZOZ Centrum Medycznego "AMICUS" Al. Pokoju 44, Częstochowa

Adres: Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Częstochowie, Al. Pokoju 44, 42-200 Częstochowa, tel. 34 366-04-64, 34 37-07-383, 34 37-07-385

Druki wniosków:

- O wydanie orzeczenia dla osób do 16 roku życia

DOCWniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (do 16 roku życia).doc (45,50KB)
DOCZaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydawane dla potrzeb zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.doc (38,50KB)
 

- O wydanie orzeczenia dla osób po 16 roku życia

DOCWniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (po 16 roku życia).doc (50,50KB)
DOCZaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydawane dla potrzeb zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.doc (38,50KB)

- O wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

PDFwniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnieńF-Zd0051.pdf (48,26KB)
 

Osoby posiadające ważne orzeczenie, które z dniem 30 czerwca 2014 roku utraciły prawo do posługiwania się posiadaną karta parkingową i starają się o orzeczenie w celu możliwości posługiwania się kartą parkingową do wniosku muszą dołączyć oświadczenie.

PDFOświadczenie.pdf (41,58KB)
 

- O wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

PDFwniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.pdf (820,58KB)

Za wydanie duplikatu legitymacji pobierana jest opłata w wysokości 15 zł. Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy: Bank Handlowy SA:

29 1030 1104 0000 0000 9325 1004

Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych:

Karty parkingowe wydawane są przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności na wniosek osoby lub placówki Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł. Opłatę należy uiścić na konto bankowe Bank Handlowy SA nr 29 1030 1104 0000 0000 9325 1004  ( w polu tytuł należy podać "za wydanie karty parkingowej dla imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej /nazwa placówki). W przypadku składania dokumentu stwierdzającego pełnomocnictwo do odbioru karty należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł. ( nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnym, zstępnym albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.

Wymagane załączniki:

- Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej

- Aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5-4,5 cm.

Do wglądu należy okazać: dowód osobisty osoby składającej wniosek i odbierającej kartę, oryginał orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, a w przypadku placówki - dowód rejestracyjny pojazdu.

- W przypadku składania wniosku przez rodziców, opiekunów lub kuratorów oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio: władzy rodzicielskiej, opieki,  kurateli, uwierzytelniona kopia wyroku sadu ustanawiającego opiekę prawną nad osobą ubezwłasnowolnioną.

- Do wniosku placówki należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki oraz o prowadzeniu działalności  w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do karty parkingowej.

 

PDFWniosek o wydanie karty parkingowej F-Zd0061.pdf (64,92KB)

PDFPełnomocnictwodo odbioru karty parkingowej przez inna osobę niż uprawniona do jej otrzymania.pdf (18,64KB)

Wnioski o wydanie karty parkingowej składa się osobiście w siedzibie Powiatowego zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności Al. Niepodległości 20/22, pokój 36. W związku ze stanem epidemii dzień i godzinę złożenia wniosku należy uzgodnić telefonicznie nr 34 366-04-64

Pozostałe wnioski można składać w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Częstochowie Al. Niepodległości 20/22, 42-200 Częstochowa, osobiście lub przesłać pocztą.