Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja na temat realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 r.Informacja na temat realizacji pilotażowego programu „ Aktywny samorząd ” w 2019 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku informuje, że w 2019 r. w Powiecie Kłobuckim realizowany jest pilotażowy program „Aktywny samorząd”, finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zasadniczym celem programu jest zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym oraz w dostępie do edukacji. W zależności od celu pomocy program dzieli się na moduły, obszary oraz zadania. W ramach realizacji programu w 2019r. przewidziane są następujące formy wsparcia:

1) Moduł I – Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Obszar A- Likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu, Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10.000,00 zł, a wymagany udział własny 15 %.

Zadanie 2 Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu. Wymagany wkład własny to 25 % kosztów.

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego.

 1. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi w Zadaniu 2 lub 3 – 4.800 zł, w tym:

- dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100 zł,

- dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500 zł,

- dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł,

- dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł.

Wymagany udział własny w zadaniach 2 i 3 to 25 % kosztów.

 1. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 4000,00 a wymagany udział własny to 15% .Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu.

 

Obszar B – Likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

- dla osoby niewidomej – 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15.000 zł,

- dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł,

- dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł,

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

- dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,

- dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł,

- dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,

 • a wymagany udział własny to 10%.

   

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku, Maksymalna kwota dofinansowania: 6.000,00 a wymagany udział własny to 30%.

 

Zadanie 4 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy.

Maksymalna kwota dofinansowania: 2.500,00 a wymagany udział własny to 10%

 

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Maksymalna kwota dofinansowania: 1.500,00 a wymagany udział własny to 10%

 •  

 1. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Zadanie 3 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności, dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

 • Maksymalna kwota dofinansowania: 3.500 zł,

   

 • w zakresie ręki – 9.000 zł,

 • przedramienia – 20.000 zł,

 • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,

 • na poziomie podudzia – 14.000 zł,

 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,

 • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,

  z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON, a wymagany udział własny to 10%.

 • Zadanie 4 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności, do 30% kwot, o których mowa w zadaniu 3, a wymagany udział własny to 10%

  w Zadaniu 3 i 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł,

   

  Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

 • Maksymalne dofinansowanie to 5.000 zł; a wymagany udział własny to 35%.

   

 

 1. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka:   -200 zł. miesięcznie - tytułem kosztów opieki nad jedną osobą zależną a wymagany udział własny to 15 %                                                                                                                                         

2) Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W ramach modułu II kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

1) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł;

2) dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
– do 4.000 zł;

3) opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Pomoc w module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa w ust. 10 pkt 1 i ust. 13, ma charakter progresywny i motywacyjny.

Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

 1. do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,

 2. do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatkuw przypadku form kształcenia trwających jeden rok;

 3. do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;

 4. do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

 Druki wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” oraz zaświadczeń i oświadczeń potrzebnych do wniosku znajdują się poniżej. Do każdego wniosku należy złożyć: Oświadczenie Wnioskodawcy o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu i Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych. Ponadto w przypadku większości zadań z zakresu Modułu I do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie ( odpowiednio zgodnie z oznaczeniem Modułu Obszaru i zadania ), a w przypadku Modułu II zaświadczenie z uczelni lub szkoły policealnej ( oznaczone jako zaświadczenie Moduł II) 

Szczegółowe informacje na temat programu oraz druki wniosków można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku ul. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck,

Tel. 34 310 05 24.

Szczegółowe warunki i zasady rozpatrywania wniosków, w tym kwoty dofinansowania do kosztów nauki na poziomie wyższym zostały opublikowane w dokumencie "Szczegółowe zasady rozpatrywania wniosków w ramach programu Aktywny Samorząd w Powiecie Kłobuckim w 2019 roku". Wprowadzonym Zarządzeniem nr 4/2019 opublikowanym poniżej.

PDFzarządzenie nr 4.pdf
 


 

Termin składania wniosków to:

- W ramach modułu I: od 1 kwietnia do 30 sierpnia 2019r.

- W ramach modułu II:

1) od 04 do 30 marca 2019r. w przypadku semestru w roku akademickim 2018/2019 oraz

2) od 30 września do 10 października 2019r. w przypadku semestru w roku akademickim 2019/2020.


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w imieniu Powiatu Kłobuckiego - Realizatora Programu, zaprasza do składania wniosków.


 


 

Do każdego wniosku należy złożyć oświadczenie o wysokości dochodów, oświadczenie o ochronie danych osobowych, specyfikację dotyczącą danej formy pomocy oraz odpowiednie zaświadczenie.

Wnioski, oświadczenia i zaświadczenia:

ODTMODUŁ I – Obszar A – Zadanie 1.odt
ODTMODUŁ I – Obszar A – Zadanie 2.odt
ODTMODUŁ I – Obszar A – Zadanie 3.odt

ODTMODUŁ I – Obszar A – Zadanie 4.odt

ODTMODUŁ I – Obszar B – zadanie 1.odt
ODTMODUŁ I – Obszar B – zadanie 2.odt
ODTMODUŁ I – Obszar B – zadanie 3.odt
ODTMODUŁ I – Obszar B – zadanie 4.odt
ODTMODUŁ I – Obszar B – zadanie 5.odt

ODTMODUŁ I – Obszar C – Zadanie 2.odt
ODTMODUŁ I – Obszar C – Zadanie 3.odt
ODTMODUŁ I – Obszar C – Zadanie 4.odt
ODTMODUŁ I – Obszar C – Zadanie 5.odt

ODTMODUŁ I – Obszar D.odt
ODTMODUŁ II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.odt

ODToswiadczenie o-przetwarzaniu danych-osobowych 2019.odt
ODTOŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU.odt
ODTZaswiadczenie lekarskie Moduł I Obszar A Zadanie 4 i Obszar B Zadanie nr 4.odt

ODTZaswiadczenie lekarskie Moduł I Obszar B Zadanie nr 1, nr 2 i nr 3.odt

ODTZaswiadczenie lekarskie Moduł I Obszar B Zadanie nr 1 i nr 2.odt
ODTZaswiadczenie lekarskie Moduł I Obszar C Zadanie nr 5.odt

ODTZaswiadczenie lekarskie Obszar A Zadanie 4.odt
ODTZaświadczenie lekarskie Moduł I Obszar C Zadanie nr 3 i 4.odt
ODTZAŚWIADCZENIE Moduł II.odt

 

 

 

 


 

Metryczka
 • wytworzono:
  02-03-2015
  przez: Tomasz Sobiś
 • opublikowano:
  02-03-2015 10:50
  przez: Tomasz Sobiś
 • zmodyfikowano:
  30-04-2019 15:31
  przez: Tomasz Sobiś
 • podmiot udostępniający:
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  odwiedzin: 4516
Dane jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
42-100 Kłobuck
ul. Skorupki 46
NIP: 574-18-38-957 REGON: 151516130

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 05 23
fax: 34 310 05 24
e-mail: pcpr@klobuck.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×