Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja na temat realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2024r.Informacja na temat realizacji pilotażowego programu „ Aktywny samorząd ” w 2024 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku informuje, że w 2024 r. w Powiecie Kłobuckim realizowany jest pilotażowy program „Aktywny samorząd”, finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zasadniczym celem programu jest zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym oraz w dostępie do edukacji. W zależności od celu pomocy program dzieli się na moduły, obszary oraz zadania. W ramach realizacji programu w 2024r. przewidziane są następujące formy wsparcia:

1) Moduł I – Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Obszar A- Likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu, Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 70.000,00 zł, w przypadku np. specjalistycznego elektronicznego systemu,  w przypadku siedziska dla osoby niepełnosprawnej 8.000 zł.,  a wymagany udział własny 10 %.

Zadanie 2 Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu. Wymagany wkład własny to 10 % kosztów.

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego.

 1. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi w Zadaniu 2 lub 3 – 5.280 zł, w tym:

- dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.310 zł,

- dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.850 zł,

- dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 880 zł,

- dla kosztów usług tłumacza migowego – 550 zł.

Wymagany udział własny w zadaniach 2 i 3 to 10 % kosztów.

 1. Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 4.400 zł., a wymagany wkład własny 10%

 

Obszar B – Likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

- dla osoby niewidomej – 26.500 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 16.500 zł,

- dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 10.000 zł,

- dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 10.000 zł,

Wymagany wkład własny wynosi 10%.

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

- dla osoby głuchoniewidomej – 4.400 zł,

- dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.300 zł,

- dla pozostałych adresatów obszaru – 2.200 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia.

 

 

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku, Maksymalna kwota dofinansowania: 10.000 zł. a wymagany udział własny to 10%.

 

Zadanie 4 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy.

Maksymalna kwota dofinansowania: 6.000 zł. a wymagany udział własny to 10%

 

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Maksymalna kwota dofinansowania: 1.650,00 a wymagany udział własny to 10%

 

 1. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności ( do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym. Maksymalna kwota dofinansowania 17.600 zł., z możliwością zwiększenia kwoty do kwoty wskazanej przez eksperta PFRON jednak nie więcej niż 27.500 zł. a wymagany wkład własny to 10%

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Maksymalna kwota dofinansowania to 3.850 zł. z czego na zakup akumulatora nie więcej niż 1.100 zł.

Zadanie 3 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności, dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

 

 

 • w zakresie ręki – kwota do 13.200 zł,

 • przedramienia – kwota do 28.600 zł,

 • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – kwota do 33.000 zł,

 • na poziomie stopy lub podudzia – kwota do19.800 zł,

 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – kwota do 27.500 zł,

 • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – kwota do 33.000 zł,

  z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON, a wymagany udział własny to 10%.

 • Zadanie 4 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności, do 30% kwot, o których mowa w zadaniu 3, a wymagany udział własny to 10%

  w Zadaniu 1,3 i 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 220 zł,

   

  Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania. Maksymalne dofinansowanie to 8.250 zł; a wymagany udział własny to 10%.

 

 

 1. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka:  maksymalnie do 330 zł. miesięcznie - tytułem kosztów opieki nad jedną osobą zależną a wymagany udział własny to 10 %                                                                                                                                         

2) Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

  Wnioski w ramach Modułu II składane elektronicznie za pomocą Systemu Obsługi i wsparcia ( w skrócie SOW) w przypadku osób, które złożą w ten sposób wniosek po raz pierwszy będą dodatkowo premiowane. Będzie to skutkować  podwyższeniem kwoty dodatku na pokrycie kosztów kształcenia maksymalnie do 880 zł. Aby złożyć wniosek za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON należy zalogować się na stronie //sow.pfron.org.pl a następnie w tzw. "Module Wnioskodawcy". Pierwsze logowanie jest jednocześnie rejestracją. Korzystanie z systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji - uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie e PUAP lub przy pomocy podpisu elektronicznego. 

 

W ramach modułu II kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

1) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.100 zł; gdy wnioskodawca pobiera naukę w szkole policealnej lub kolegium z możliwością zwiększenia do maksymalnie 880 zł. gdy wnioskodawca po raz pierwszy złoży wniosek w formie elektronicznej poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.

2) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do 1650 zł. dla pozostałych wnioskodawców ( studia na uczelni wyższej) z możliwością zwiększenia maksymalnie do 880 zł. gdy wnioskodawca po raz pierwszy złoży wniosek w formie elektronicznej przez System Obsługi i Wsparcia finansowego ze środków PFRON.

3) dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
– do 4.400 zł;

4) opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4.400 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

 

Pomoc w module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa w ust. 10 pkt 1 i ust. 13, ma charakter progresywny i motywacyjny.

Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

 1. do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,

 2. do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku w przypadku form kształcenia trwających jeden rok;

 3. do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;

 4. do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

 

Wkład własny w przypadku opłaty za studia w przypadku osób pracujących wynosi 10 % kosztów w przypadku osób pracujących korzystających z dofinansowania w ramach jednego kierunku i 60% w ramach drugiego i następnego kierunku.

 Druki wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” oraz zaświadczeń i oświadczeń potrzebnych do wniosku znajdują się poniżej. Do każdego wniosku należy złożyć klauzulę o ochronie danych osobowych. Ponadto w przypadku większości zadań z zakresu Modułu I do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie ( odpowiednio zgodnie z oznaczeniem Modułu Obszaru i zadania ), a w przypadku Modułu II zaświadczenie z uczelni lub szkoły policealnej ( oznaczone jako zaświadczenie Moduł II) oraz "zaświadczenie od pracodawcy" - w przypadku osoby zatrudnionej oraz "oświadczenie osoby samotnie gospodarującej" - w przypadku osoby prowadzącej samodzielne gospodarstwo domowe.  

Szczegółowe zasady rozpatrywania wniosków:

DOCSzczegółowe zasady rozpatrywania wniosków w ramach program Aktywny samorząd.doc (39,50KB)
 

Ponadto szczegółowe informacje na temat programu oraz druki wniosków można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku ul. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck,

Tel. 34 310 05 24.


 

 

Termin składania wniosków to:

- W ramach modułu I: od 1 marca do 31 sierpnia 2023r.

- W ramach modułu II:

1) od 01 do 30 marca 2024r. w przypadku semestru w roku akademickim 2023/2024 oraz

2) od 15 września do 10 października 2024r. w przypadku semestru w roku akademickim 2024/2025.


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w imieniu Powiatu Kłobuckiego - Realizatora Programu, zaprasza do składania wniosków.


 


 

Do każdego wniosku należy złożyć oświadczenie o wysokości dochodów, oświadczenie o ochronie danych osobowych, specyfikację dotyczącą danej formy pomocy oraz odpowiednie zaświadczenie. W przypadku  ubiegania się o wsparcie w ramach obszaru C należy złożyć oświadczenie dotyczące uzyskania lub nieuzyskania w danym roku dofinansowania, refundacji lub dotacji ze środków NFZ na cel objęty umową dofinansowania.

Wnioski, oświadczenia i zaświadczenia:

PDFWniosek AS A1 P-2.pdf (392,65KB)
PDFWniosek AS A2-3 P.pdf (350,13KB)

PDFzaswiadczenie_lekarskie_B1_B3_B4.pdf (198,87KB)

PDFWniosek AS A4 P-1.pdf (369,50KB)
PDFWniosek AS B1-3-4 P.pdf (384,23KB)
PDFWniosek AS B2 P.pdf (384,48KB)
PDFWniosek AS B5 P.pdf (373,83KB)
PDFWniosek AS C1 P.pdf (368,41KB)
PDFWniosek AS C2 P.pdf (365,78KB)
PDFWniosek AS C3 P.pdf (372,27KB)
PDFWniosek AS C4 P.pdf (401,47KB)
PDFWniosek AS C5 P.pdf (366,76KB)
PDFWniosek AS D P-1.pdf (385,29KB)
PDFWniosek AS MII P.pdf (224,25KB) 

 

PDF4. Klauzula informacyjna.pdf (114,84KB)


ODTZaswiadczenie lekarskie Moduł I Obszar A Zadanie 4 i Obszar B Zadanie nr 4.odt (14,54KB)

ODTZaswiadczenie lekarskie Moduł I Obszar B Zadanie nr 1, nr 2 i nr 3.odt (16,37KB)

ODTZaswiadczenie lekarskie Moduł I Obszar B Zadanie nr 1 i nr 2.odt (19,55KB)
ODTZaswiadczenie lekarskie Moduł I Obszar C Zadanie nr 5.odt (22,42KB)

ODTZaswiadczenie lekarskie Obszar A Zadanie 4.odt (14,22KB)
ODTZaświadczenie lekarskie Moduł I Obszar C Zadanie nr 3 i 4.odt (18,60KB)

ODTZaświadczenie lekarskie Moduł I Zadanie C1.odt (24,27KB)

ODTZAŚWIADCZENIE Moduł II.odt (21,05KB)

DOCOświadczenie osoby samotnie gospodarującej.doc (23,00KB)
DOCZaświadczenie od pracodawcy w przypadku osób zatrudnionych zawierające informacje o dofinansowaniu kosztów nauki.doc (22,50KB)